İndirilen tevkifat oranlarının uygulama sürelerinin uzatılması / Berker Bostancı

Google+ LinkedIn +

Cumhurbaşkanın 4025 sayılı kararı yayımlanmış olup, bu kararda; 3755 Sayılı Kararındaki, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesine göre indirimli oranlara göre yapılacak tevkifat oranlarının 31.05.2021 olan süre, 4027 sayılı karar ile 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

1) 30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 30/09/2020 ila 31/07/2021 arasındaki tarihlerde geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde geçici süreyle indirimli olarak uygulamaktadır.

Cumhurbaşkanının 3755 Sayılı Kararı ile söz konusu düşük vergi oranlarının uygulama süresi 31/05/2021 tarihine kadar uzatılmış idi.

01.06.2021 tarihli Mükerrer 1. Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhurbaşkanının 4027 Sayılı Kararı ile 31.05.2021 tarihine kadar olan söz konusu düşük vergi oranlarının uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu karara göre; 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil); 30.09.2020 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen Türk Lirası Mevduat hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan vergi tevkifat oranları uygulanacaktır.

Mevduat faizlerinden;

  1. a) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  2. b) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
  3. c) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

ç) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

  1. a) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  2. b) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

ç) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

2) Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan tevkifat oranları indirimli olarak.

4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararın yayımı tarihiden itibaren, 23.12.2020 ila 31.07.2021 tarihi ile bu tarih dahil itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

a- Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

b- Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

c- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

ç- 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

d- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

e- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 23/12/2020 ila 31/7/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 olarak tevkifat uygulanacaktır.

(Resmi Gazete: 01.06.2021 tarihli 31498 Mükerrer 1. sayılı)

Kaynak Link: https://www.hurses.com.tr/berker-bostanci/indirilentevkifat-oranlarinin-uygulama-surelerinin-uzatilmasi/haber-43210

Share.

About Author

Comments are closed.