7103 Sayılı Kanun Özeti / Recep BIYIK

Google+ LinkedIn +

Özet:

Çok sayıda vergi düzenlemesi de öngören “Vergi Kanunları İle Bazı Bazı ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun’la, diğer bazı düzenlemeler yanında;
– Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan paraların kur farkları için vergi ertelemesi getirilmekte,
– Sanayi sicil belgesine sahip mükellefler ile teknoloji geliştirme bölgesinde ve Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde faaliyetlerinde bulunanlara yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmakta,
– 31.12.2019 tarihine kadar, sanayi sicil belgesine sahip mükellefler tarafından münhasıran imalat sanayiinde kullanılan yeni makine ve teçhizat ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın hızlandırılmış amortisman yoluyla itfasına olanak sağlanmakta,
– Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilmekte,
– İmha edilen malların değerlemesinde yeni bir yöntem getirilerek, bozulma, çürüme veya miadı dolma gibi nedenlerle imhası gereken malların, Maliye Bakanlığıyla yapılan anlaşma çerçevesinde belirlenen yöntem ve imha oranı çerçevesinde değerlenmesine olanak sağlanmakta,
– İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak yapılan ödemelerin vergilendirilmesi Kanun’la yeniden düzenlenmekte,
– Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleriyle, yol yapımına ilişkin, bunlara yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmekte,
– ÖTV Kanunu’na ekli listeler Türk Gümrük Tarife Cetvelinde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirilmekte, ÖTV Kanunu’nun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki limitleri güncellenmekte,
– İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, üç aya kadar ek süre verilebilmesine olanak sağlanmakta,
– Yurtiçinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmakta.
– Biodizel mahiyetindeki bazı mallar ile akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV kapsamına alınmakta,
– 2019 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, 16 yaş ve üzerindeki bazı araçların hurdaya çıkartılması şartıyla, yeni araç alımında 10.000 lirayı geçmemek üzere ÖTV avantajı getirilmekte,
– Sporcu ücretleri üzerinden kesilerek ödenen gelir vergisi tutarlarının, amatör sporlarla ilgili bazı harcamalarda kullanılmak üzere ilgili kulüp veya şirketlere iadesi öngörülmekte,
– Yeni işe alınanlar için stopaj ve damga vergisi teşviki getirilmekte,
– Elektrik motorlu araçların, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin % 25’i oranında vergilendirilmesi öngörülmekte,
– Asgari ücretin vergi diliminden kaynaklanan düşüşünün telafisine ilişkin olarak 2016 ve 2017 yıllarında geçici düzenlemelerle yapılan uygulama kalıcı hale getirilmektedir.

Birçok vergi kanununda değişiklik öngören 7103 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Bazı ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aynı tarihli ve 30373 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede ise ÖTV oranlarını yeniden belirleyen Kararname yayımlanmıştır.

Kanun’da yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1. Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan paraların kur farkları

Yurt dışından getirilerek yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak konacak yabancı paraların değerlemesi ve oluşan kur farklarının vergilemesi konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Düzenlemeden teşvik belgeli yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketleri yararlanabilecektir. Bu şirketlerin işe başladıkları hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirerek sermaye olarak koydukları yabancı paraların, söz konusu dönem içinde yatırıma sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınacak ve bu yolla vergilenmeyecektir.

İşe başlanılan hesap dönemini izleyen dönem sonuna kadar yatırıma harcanmayan kısım, işe başlanılan hesap dönemini izleyen hesap döneminin sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde yer alan değerleme ölçüsüyle değerlenecektir.

Fon hesabı, sermayeye ilave dışında kullanılamayacak, başka bir hesaba çekilmesi veya ortaklara dağıtılması durumunda, işlemin yapıldığı dönemin kazancıyla ilişkilendirilmeksizin vergilenecektir.

Düzenleme, 27.03.2018 tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

2. Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası

KDV Kanunu’na eklenen geçici 39. maddeyle;

– Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayiinde,

– 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

İstisna tam istisnadır. İstisna kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergi, indirilememesi halinde iade edilecektir.

Maddede ayrıca, istisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsili hükme bağlanmıştır.

Düzenleme 01.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. Makine ve teçhizatta hızlandırılmış amortisman

Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 30. maddeyle;

– Sanayi sicil belgesine sahip mükellefler tarafından münhasıran imalat sanayiinde,

– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun ve Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair kanun kapsamında, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni

makine ve teçhizat ile

– Teşvik belgesi sahibi mükellefler tarafından aynı süre içinde belge kapsamında iktisap edilen makine ve teçhizatın,

Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin yarısı kadar bir sürede amortismana tabi tutulabilmesi sağlanmıştır.

Düzenleme ile getirilen olanaktan yararlanmak seçimliktir. İsteyen mükelleflerin normal süresinde söz konusu varlıkları itfa etmeleri mümkündür.

Düzenleme 01.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4. Akkuyu Nükleer Santrali için stratejik teşvik

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile aktedilen İşbirliği Zaptı

kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden

yararlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

5. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesine eklenen bir bent hükmüyle, kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere, belirli sınırlamalar çerçevesinde gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin doğrudan işveren tarafından verilmesi durumunda, herhangi bir sınırlama yoktur. Hizmetin başkaları tarafından verilmesi durumunda ise istisnadan yararlanabilmek için;

– Ödemenin işveren tarafından doğrudan hizmeti sağlayan yapılması,

– Her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini geçmemesi,

gerekmektedir. Ödemenin çalışana yapılması durumunda tamamı, hizmeti verene yapılması durumunda ise sınırı geçen tutar gelir vergisi stopajına tabi olacaktır.

Maddeyle Bakanlar Kuruluna, yukarıda belirtilen oranı % 50’ye kadar artırma yetkisi verilmiştir.

Düzenleme 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6. İmha edilen malların değerlemesinde yeni yöntem

Vergi Usul Kanunu’na imha edilen mallarda değerlemeye ilişkin yeni madde eklenmiştir.

Düzenlemeye göre, bozulma, çürüme veya miadı dolma gibi nedenlerle imhası gereken mallar, Maliye Bakanlığıyla yapılan anlaşma çerçevesinde belirlenen yöntem ve imha oranı çerçevesinde değerlenecektir.

Bu usulden yararlanmak isteyen mükelleflerin Bakanlığa başvurması gerekecektir. Başvuru Bakanlıkça değerlendirilecek, değerlendirme sonucunda karşılıklı anlaşmak suretiyle belirlenecek imha oranını geçmemek üzere, imha edilen malların emsal bedeli sıfır olarak kabul edilecektir.

Düzenleme 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7. İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak yapılan ödemelerin vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25.maddesinin (7) numaralı bendine eklenen alt bent ve 61. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bentle, hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında yapılan iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret geliri kapsamına alınması ile bu ödemelerin kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmaması öngörülmüştür.

Maddede sayılan ödemelerden en yaygın karşılaşılanı ikale sözleşmesi gereği ödenen ve bugüne kadar kıdem tazminatı niteliğinde olduğu kabul edilen ve vergiden istisna tutulan ödemelerdir. Bu ödemelerin vergileme durumu düzenlemeyle netleştirilmek istenmektedir. Maddenin gerekçesinde konuya açıklık getirilmek istendiği belirtilerek, geçmişte yapılan istisna uygulamasının özünde değiştirilmediği belirtilmiştir.

Düzenleme 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili düzenlemelerin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Eski düzenleme Yeni düzenleme
Tazminat ve Yardımlarda

Madde 25 –Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır:

7. 1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.);

Tazminat ve Yardımlarda

Madde 25 –Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır:

7. a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.);

b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.);

Ücretin Tarifi Madde 61 –

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır.

Ücretin Tarifi Madde 61 –

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır.

7. Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.

8. Okul kantinlerinin kiralamasında KDV istisnası

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Düzenleme 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

9. OSB’lerin altyapı yatırımlarında KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan düzenlemeyle,

– Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleriyle, yol yapımına,

– Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

10. ÖTV düzenlemeleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle;

– ÖTV Kanunu’na ekli listeler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirilmiş,

– Kanun’da yer alan ÖTV oranları değiştirilerek Bakanlar Kuruluna verilen yetki limitleri güncellenmiş,

– İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasına benzer şekilde, üç aya kadar ek süre verilebilmesine olanak sağlanmış,

– Yurt içinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmış,

– Mevcut Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda karşılığı olmayan, biodizel mahiyetindeki bazı mallar ile akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV kapsamına alınmıştır.

7103 sayılı Kanun’un yayımlandığı 27.03.2018 tarihinde yayımlanan 2018/11542 sayılı Kararnameyle ÖTV oranları yeniden belirlenmiş ve halen uygulanan oranların olduğu gibi devamı sağlanmıştır. Kararnameyle ayrıca, 7103 sayılı Kanunla ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listeye eklenen 8711.60.10.00.00 G.T.İ.P. no.lu “Sürekli nominal gücü 250 watt’ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar” için kanunda öngörülen %22 oranı %3 olarak belirlenmiştir.

11. Hurda indirimi

2019 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, sahipleri tarafından, mevzuatı çerçevesinde kayıt ve tescili silinerek, ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması şartıyla, her bir araç için aynı cins yeni bir aracın iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, 10.000 lirayı geçmemek üzere araçların cinsleri ve özelliklerine göre Bakanlar Kurulunca tescil edilecek kısmının terkin edilmesi öngörülmüştür. 

Yeni araç alımında tahakkuk eden vergi tutarının 10.000 liranın altında olması durumunda, özel tüketim vergisi tahakkuk etmeyecektir.

Öte yandan, 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinde yer alan, 2018 sonuna kadar hurdaya çıkartılan araçlarla ilgili ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu verginin ferilerinin terkinini öngören düzenlemenin uygulama süresi bir yıl uzatılmıştır.

12. Amatör sporların desteklenmesi

Amatör spor dallarının desteklenmesi amacıyla, sporcu ücretleri üzerinden kesilerek ödenen gelir vergisi tutarlarının, maddede sayılan harcamalarda kullanılmak üzere ilgili kulüp veya şirketlere iadesi öngörülmüştür.

13. Yeni işe alınanlar için stopaj ve damga vergisi teşviki

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 21. maddeyle, istihdamın artırılması amacı çerçevesinde, 2020 yılı sonuna kadar işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası getirilmiştir.

Madde kapsamında yeni işe alınanların ücretlerinin, asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, beyanname ile tahakkuk ettirildikten sonra terkin edilecektir.

14. Motorlu taşıtlar vergisi düzenlemeleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle;

– Elektrik motorlu taşıtların vergilemesine esas olmak üzere Kanun’a “motor gücü tanımı eklenmiş,

– Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin % 25’i oranında vergilendirilmesi öngörülmüştür.

15. Asgari ücretin vergi diliminden kaynaklanan düşüşünün telafisi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen bir fıkra hükmüyle, asgari ücret tutarında gelir elde edenlerin gelirlerinin, yılın son aylarında gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine geçmeleri nedeniyle oluşan durumu önlemek üzere, bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınarak, asgari ücretin altında kalan tutar kadar asgari geçim indiriminin artırılması önerilmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında geçici düzenlemelerle yapılan uygulama kalıcı hale getirilmiştir.

16. Çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretenlere esnaf muaflığı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine eklenen bir bent hükmüyle, lisanssız

yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde kurdukları, kurulu gücü azami 10 kW olan, yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlara gelir vergisi muafiyeti getirilmiştir.

Vergiden muaf esnafın teslimleri KDV’den de istisna olduğundan, bu teslimlerde KDV de

uygulanmayacaktır.

17. Kamu kurumlarına bilgi verilmesi vergi mahremiyeti kapsamından çıkartılması

Vergi Usul Kanunu’nun 5.maddesinde değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşları

tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili bilgilerin, bu kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali

sayılmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

18. Kurumlarda, tasfiye öncesi dönemlere ilişkin sorumluluk

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan, tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinen şirketlerin tasfiye öncesine ilişkin yapılacak tarhiyatlarda sorumluluğu düzenleyen hüküm Vergi Usul Kanunu’na aynen aktarılmıştır.

Bunun yanında, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olanların tüzel kişiliklerinin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı konusunda düzenleme yapılmıştır.

Önerilen düzenlemeye göre, tarhiyat ve ceza, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanlarda kanuni temsilcilerden, adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri adına yapılabilecektir.

19. Teknoparklarda elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası

2017 yılında 7033 sayılı Kanun’la Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesinde yapılan değişiklikle, teknoparklarda faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan

yararlanılmasını;

– Bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlama,

– Mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutma,

İstisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırma, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatma ve nitelikli ve toplam harcamaları tanımlama,

konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmişti.

Bu defa aynı maddede yapılan değişiklikle, yetki sınırları değiştirilmiş, Bakanlar Kuruluna istisnadan, kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak faydalandırma yetkisi verilmiştir. Böylece özellikle, hakların ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt ve tescilinin uzun süre almasından kaynaklanan sorun giderilmiştir.

İlgili düzenlemelerin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Eski düzenleme Yeni düzenleme
Geçici Madde 2– …

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 2– …

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların, mahiyetine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına bağlamaya, istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak faydalandırmaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

20. Arabuluculuk yoluyla çözümlenen davalarda karar harcı tutarı

Arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda maktu karar ve ilam harcı 35,90 TL olarak belirlenmiştir.

21. Enerji piyasaları işlemlerinde damga vergisi istisnası

Elektrik Piyasası Kanunu’nun 11. maddesinde yapılan değişiklikle, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin,(EPİAŞ) faaliyet alanına dahil edilen doğalgaz dahil diğer enerji piyasaları işlemleri ve emisyon ticareti hususunda EPİAŞ ve/veya iştirakleri bünyesinde yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Eski düzenleme Yeni düzenleme
Piyasa işletim faaliyeti ve EPİAŞ’ın kuruluşu

MADDE 11 – …

(11) Bu Kanun kapsamında organize toptan elektrik piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Piyasa işletim faaliyeti ve EPİAŞ’ın kuruluşu

MADDE 11 – …

(11) Bu Kanun kapsamında organize toptan elektrik piyasalarında ve bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında EPİAŞ’ın faaliyet alanına dahil edilen doğalgaz dahil diğer enerji piyasaları işlemleri ve emisyon ticareti hususunda EPİAŞ ve/veya iştirakleri bünyesinde yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

22. Mallar üzerindeki haczin kaldırılması

Mükelleflerin, hacizli malları üzerindeki tasarrufuna olanak sağlamak üzere, sadece mallarla sınırlı olarak, aşağıdaki koşullarla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay süreyle tekrar haciz konulmaması öngörülmüştür.

– Hacizli malın 6183 sayılı Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mallardan olması.

– Hacizli mala biçilen değer ile %1 0 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi (Ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların toplamından fazla olamaz.).

– Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.

– Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.

Madde 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

23. e-Fatura uygulamasında özel usulsüzlük cezaları

Elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgelerin; düzenlenmemesi, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi veya kâğıt ortamında düzenlenmesi durumunda uygulanacak özel usulsüzlük cezaları Kanun’da düzenlenmiştir.

Uygulanacak cezalar, kâğıt ortamında düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde uygulanan cezalarla aynıdır.

24.e-Tebligatta ceza uygulaması

Maliye Bakanlığınca e-tebligatla ilgili getirilen e-tebligat adresi alma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda uygulanacak özel usulsüzlük cezası özel olarak düzenlenmiştir.

Düzenlemeye göre, e-tebligatla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen birinci sınıf tüccarlara 1.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

25. Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışında

Vergi Usul Kanunu’nun;

– Ek 11. maddesinde yapılan değişiklikle, özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmış,

– 376. maddesinde yapılan değişiklikle de usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında bu cezaların ödeme aşamasında uygulanan mevcut indirim oranı 1/3 den 1/2 ye yükseltilmiştir.

Böylece, özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkartılırken, 376. madde kapsamında yapılan ödemelerde cezanın üçte biri yerine yarısının indirimi sağlanmıştır.

Kaynak : vergiportali.com

Share.

About Author

Yorum Bırak