Özelge: Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde damga vergisi

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

E-31435689-155-34376

08.03.2023

Konu

:

Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde damga vergisi

İlgi

:

27/2/2023 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Belediye Başkanlığınıza ait … yüzölçümlü arsanın … tarih ve … ihale sayılı encümen kararı ile … TL bedel karşılığında …’ya satılmasına karar verildiği, söz konusu taşınmaza ilişkin Belediye Başkanlığınız ile … arasında Konya 7. Noterliğinde … tarihli ve … yevmiye numaralı “Düzenlenme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlendiği, sözleşmenin 6 ncı maddesinde kesin teminatın ihale sonunda oluşan ihale bedelinin %6’sı olduğu, 9 uncu maddesinde, gayrimenkul satış bedeli ve ihale masraflarının tamamı ödenmeden gayrimenkulün tapusunun verilmeyeceği ancak gayrimenkul satış bedelinin kalan kısmı tutarında bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz kesin teminat mektubu verilmesi halinde tapu devrinin yapılabileceği belirlemelerine yer verildiği belirtilerek, sözleşmeye konu gayrimenkulün toplam ihale bedeli üzerinden mi yoksa teminat bedeli üzerinden mi damga vergisine tabi tutulacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/3 fıkrasında kefalet, teminat ve rehin senetlerinin, A/8 fıkrasında, resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/8 fıkrasında yer alan resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine “0” (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanacağı karara bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan Konya 7. Noterliğinde düzenlenen … tarihli ve … yevmiye numaralı “Düzenlenme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi”nin incelenmesinden, 2 nci maddesinde, sözleşmenin konusunun, mülkiyeti Belediyenize ait tapunun … numarasında kayıtlı … yüzölçümlü arsanın satışı olduğu; 4 üncü maddesinde, gayrimenkulün satış bedelinin ihale sonucu oluşan … TL olduğu; 5 inci maddesinde satış bedelinin 1 peşin, kalanın 11 taksit şeklinde ödeneceği; 6 ncı maddesinde, kesin teminatın ihale sonucunda oluşan ihale bedelinin % 6’sı olduğu ve sözleşme devam ettiği süre içerisinde iade edilmeyeceği; 9 uncu maddesinde, gayrimenkul satış bedelinin ve ihale masraflarının tamamı ödenmeden gayrimenkulün tapusunun verilmeyeceği, ancak gayrimenkul satış bedelinin kalan kısmı tutarında Banka veya Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz kesin teminat mektubu verilmesi halinde tapu devrinin yapılabileceği belirlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formuna ekli “Düzenlenme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” başlıklı kağıda “0” (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanması mümkün bulunmakla birlikte, söz konusu sözleşmenin; 6 ncı maddesinde kesin teminata ilişkin belirlemelere yer verildiği, 9 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre kağıdın düzenlendiği tarih itibarıyla belli ve hesap edilebilir bir tutarın tespit edilemeyeceği hususu dikkate alındığında, 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren kesin teminat tutarı üzerinden aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kaynak: GİB

 

About Author

Comments are closed.