Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması / Dr. Veysi Seviğ

Google+ LinkedIn +

“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizleri, gecikme faizleri ve zamları alacaklarının 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” kanunu kapsamında yönlendirilmesine yönelik açıklayıcı tebliğ, 26 Mayıs 2018 gün ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu tebliğde ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere;

  • 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idaresince takip edilen alacaklardan 18 Mayıs 2018 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle kesinleşen,
  • Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 18 Mayıs 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim esas alınarak hesaplanacak tutarın söz konusu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakları ve aslı ile 18 Mayıs 2018 tarihinde ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamı (bu uygulama itirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinde tahakkuk etmiş olan cezalar için de geçerlidir),
  • Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmiş bulunan 4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesinleşmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50’sinin, kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların yüzde 50’sinin,
  • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın süresi içerisinde tamamen ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i; amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

7143 sayılı kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, 18 Mayıs 2018 itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükellefler tarafından kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılabilecektir. Bu kapsamdaki alacaklar için mükelleflere ayrıca tebligat yapılmayacak, ancak bu alacakların vade tarihi olarak kanunun Resmi Gazete’de yayım tarihi kabul tarihi olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla bu kapsamda yapılandırılan tutarın 7143 sayılı kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır. Ayrıca bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların konuya ilişkin dava açmamaları, açılmış bulunan davalarından vazgeçmeleri ve mevcut diğer kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında gümrük vergisi yüzde 50 oranında uygulanacaktır.

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31 Temmuz 2018 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine “7143 sayılı kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ” Ek:(1)’de yer alan forma uygun başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda her idareye ayrı ayrı başvurulması zorunludur.

Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır.

Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvuruların her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

İto Haber I 02.07.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak