Anayasa Mahkemesi Kararı / 6183 sayılı Kanun, Bağışlama Sayılan Tasarruflar

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 28. maddesinde yer alan, üçüncü dereceye kadar kan hısımlarıyla, eşler ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarrufların bağışlama sayılan tasarruf sayılacağına ilişkin hüküm, Anayasa Mahkemesinin 15.09.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararıyla iptal edilmiştir.

6183 sayılı Kanun’un iptal davasına konu 28. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Anayasaya aykırılığını inceleyen Anayasa Mahkemesi, kamu alacağının korunmasının, aksi ispat edilebilir bir karineyle de mümkün olduğu, bu yönde bir tercihin gerek mülkiyet hakkı gerekse hak arama özgürlüğü üzerinde daha hafif bir etki yaratacağı, bu itibarla kuralın kamu alacağının korunması şeklindeki meşru amaç bakımından gerekli olmadığı gerekçesiyle, söz konusu hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş, karar 15.09.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İlgili Anayasa Mahkemesi kararı metnine ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230915-23.pdf

About Author

Comments are closed.