Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80) (2023)

Değer Artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı nedir? 2023 yılında değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı ne oldu? Önceki yıllarda değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları ne kadardı?

193 Sayılı Kanunun Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 55.000

 

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı -2023
(G.V.K. Mükerrer 80)
Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2012 8.800 TL 280 seri No.lu GVK Genel Tebliği
2013 9.400 TL 284 seri No.lu GVK Genel Tebliği
2014 9.700 TL 285 seri No.lu GVK Genel Tebliği
2015 10.600 TL 287 seri No.lu GVK Genel Tebliği
2016 11.000 TL 290 seri No.lu GVK Genel Tebliği
2017 11.000 TL 296 seri No.lu GVK Genel Tebliği
2018 12.000 302 seri No.lu GVK Genel Tebliği
2019 14.800 305 Seri No’lu GVK Genel Tebliği
2020 18.000 310 seri No’lu GVK Genel Tebliği
2021 19.000 313seri No’lu GVK Genel Tebliği
2022 25.000 317 seri No’lu GVK Genel Tebliği
2023 55.000 323 seri No’lu GVK Genel Tebliği

Değer artışı kazançları:
Mükerrer Madde 80 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.; Yeniden düzenleme: 7/1/2003-
4783/4 md.)

Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı
kazançlarıdır.

1. (Değişik: 30/12/2004-5281/27 md.) İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef
kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul
kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan
kazançlar.

2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları
hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları
dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan
kazançlar.

6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin
birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye
tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap
tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin
ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak
tarafından satın alınmış sayılır.).(1)

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir
ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması,
devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 30/12/2004-5281/27 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis
araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı ile bir takvim
yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (55.000 TL) Yeni Türk Lirası
gelir vergisinden müstesnadır.

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî
işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden
çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki
hükümler uygulanır.

Kaynak: Türmob https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/pratikBilgiler/deger_artis_2023.pdf

About Author

Comments are closed.