Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri (Güncel)

1 ARALIK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV BEYANNAMESİ VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
DEĞİŞTİ
ÖZET
Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No.lu VUK
Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken
Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödeme sürelerinin ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar
uzatıldığını belirtti.

Buna göre Kasım 2022 dönemi KDV beyannamesi, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sonuna kadar
verilmeli ve ödenmelidir.

Aralık 2022 ve müteakip vergilendirme dönemine ilişkin KDV beyannameleri de ilgili vergilendirme
dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar verilmeli ve ödenmelidir.
29 Mart 2019 tarihli ve 115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 28
inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi
beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması yönünde
düzenleme yapılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 29.03.2019 / 84 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.
Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No’lu VUK
Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi
gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk
eden vergilerin ödeme sürelerini ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna
kadar uzatmıştır.

2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 4. Dönem Geçici Vergi
Beyannamesinin verilme zorunluluğunun kaldırıldığı da dikkate alındığında Kasım/2022 dönemine
ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren geçerli olmak üzere beyanname türleri itibarıyla beyanname
verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki
esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacaktır.

Buna göre Kasım 2022 dönemine ilişkin olarak Aralık 2022 ayı içerisinde verilecek beyannameler için
beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

 

About Author

Comments are closed.