Stok Affından Faydalanan Şirketin Ortağının Başka Bir Şirket Olması Durumunda Vergisel Yükümlülükler / Dr. İsmail PAMUK – Barbaros SOYLU

Google+ LinkedIn +

7326 sayılı Kanun ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtiayı, yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkanı sağlanmıştır. Kayıtlarda bulunmayan emtianın, kayıtlara intikal ettirilmesine imkan veren düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Mükellefler bakımından pek çok avantaj sağlayan bu düzenlemeye ilişkin detaylı açıklamalar için “7326 Sayılı Kanun Kapsamında Stok Affının Avantajları” başlıklı yazımıza (https://vergi360.com/2021/07/16/7326-sayili-kanun-kapsaminda-stok-affinin-avantajlari-dr-ismail-pamuk-barbaros-soylu/) bakılabilir. Öte yandan stok affının en önemli avantajlarından biri de; emtia için ayrılan karşılığın, ortaklara dağıtılması halinde, sermayenin unsuru sayılarak vergilendirilmeyecek olmasıdır.

Bu noktada, stok affından yararlanan şirketin ortak/ortaklarının gerçek kişi olması halinde, uygulamada herhangi bir sorun olmamakla birlikte; ortak/ortakların tüzel kişi olması durumunda ne şekilde hareket edilmesi gerektiği hususunda duraksama yaşanabilmektedir. Konuya ilişkin ilgili kanunda ve 1 Seri No’lu Tebliğde açıklama bulunmamaktadır.

Diğer taraftan konu hakkında, 6736 sayılı Kanun kapsamında, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü’nün 02/05/2018 tarihli ve 62030549-120[94-2018/124]-E.427752 sayılı özelgesi bulunmaktadır. Söz konusu özelgede verilen görüş şu şekildedir;

“İşletmesinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtiayı 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri kapsamında beyan eden …. …. ….. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.nin söz konusu emtia için özel karşılık hesabında izlediği tutarlar sermayenin unsuru sayılacağından, özel karşılık hesabına kaydedilen bu tutarların ortağı olan şirketinize dağıtılması halinde vergi kesintisi yapılmayacak ve söz konusu ödeme şirketiniz tarafından da kurum kazancına dahil edilmeyecektir.

Öte yandan, şirketinize aktarılan bu tutarların gerçek kişi ortaklarınıza dağıtılması durumunda da gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.”

Yukarıda yer alan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, stok affından faydalanan şirketin ortağının başka bir şirket olması durumunda;

  • Stok affından yararlanılan tutarın ortak olan şirkete dağıtılması halinde vergi kesintisi yapılmayacak,
  • Bu tutar ortak olan şirket tarafından kurum kazancına dahil edilmeyecek,
  • Ortak olan şirket tarafından gerçek kişi ortaklara dağıtılırsa, vergi kesintisi de yapılmayacaktır.

 

Dr. İsmail PAMUK – Yeminli Mali Müşavir

Barbaros SOYLU – S.M. Mali Müşavir

07.08.2021

Share.

Comments are closed.