Diğer ücret tutarının muhtasar beyannameden mahsup edilip edilemeyeceği.

Google+ LinkedIn +

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

13649056-120[2019/ÖZE-08]-E.25488

21.05.2020

Konu

:

Diğer ücret tutarının muhtasar beyannameden mahsup edilip edilemeyeceği.

İlgi

:

22/04/2019 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2019 yılı Şubat ayında basit usul vergi mükellefiyetinden gerçek usul mükellefiyetine geçtiğinizi, yanınızda çalışan  işçinizin 2019/01 döneminde diğer ücretli olarak vergilerini ödediğini belirtilerek, diğer ücretli olarak ödenen vergilerin  2019/03 döneminde üçer aylık olarak vereceğiniz muhtasar beyannameden mahsup edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabının yanında çalışan hizmet erbabının ücretleri diğer ücretler kapsamında bulunmakta olup, bunların safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olduğu, 109 uncu maddesinde, diğer ücretlerde gelir vergisinin, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecbur oldukları, 110 uncu maddesinde diğer ücret sahiplerinin takvim yılı içerisinde işe başlamaları halinde, diğer ücret vergi matrahının işe başlama ayı hariç tutulmak üzere o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktar olduğu, takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergilerinin terkin edileceği, 118 inci maddesinde de diğer ücretlerin vergisinin ödeme zamanları belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 98 inci maddesinde, ” 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri  ertesi ayın yirmiüçüncü  günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

 Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94’üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 122 nci maddesinde de, ” Diğer ücret kapsamında vergilendirilen  hizmet erbabı muhtasar beyannameye tabi işverenler nezdinde çalışmaya başladıkları takdirde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak üzere peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir ve mahsubu yapılan miktar hizmet erbabının vergi karnesine işveren tarafından kaydolunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 2019 yılı Şubat ayında basit usulde ticari kazanç mükellefiyetinden gerçek usulde ticari kazanç mükellefiyetine geçmeniz nedeniyle, yanınızda çalışan hizmet erbabının da gerçek usule geçtiğiniz dönem itibariyle gerçek ücretli olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup bu hizmet erbabının daha önce peşin  olarak ödemiş olduğu diğer ücret vergilerinin gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesi  mümkün bulunmaktadır. Mahsubu yapılan miktarın hizmet erbabının vergi karnesine kaydedilmesi gerekmektedir.

Ancak, mahsubu yapılacak verginin, diğer ücretli olarak çalışmış olduğu aylar hariç olmak üzere kalan aylara isabet eden tutarla sınırlı olacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Share.

About Author

Yorum Bırak