Covid-19 ve yeni konkordato başvuruları / Elif Güldür

7226 sayılı Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun Geçici 1. Maddesinde “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir.” Olduğu belirtilmiştir.

Geçici 1. Maddede bazı süreler bu maddenin kapsamı dışında sayılmış olup; 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamındaki istisnalardan biri de c bendi ile düzenlenen “Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder”.

30.04.2020 tarihli, 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.”

2279 sayılı Karar ve 7226 sayılı kanunda belirtilen istisnalar dışındaki icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına ilişkin düzenleme mevcuttur. Bu düzenleme bir takip yasağıdır. Konkordato başvurusu, Asliye Ticaret Mahkemesine dava açmak sureti ile yapılmakta olup bir takip işlemi değildir. Konkordato talepli dava ile aynı nitelikte değerlendirebileceğimiz doğrudan iflasın, (takipsiz iflas) durma sürecinde de dava yolu ile talep edilebileceği düşüncesini kabul etmekteyiz.(1)

————————————

[1]Av. Esin Civelek, “COVİD-19 Nedeni ile Alınan Kararlar Kapsamında Durma Süresinin Yeni Konkordato Başvurularına Etkisi”, https://blog.lexpera.com.tr/covid-19-nedeni-ile-alinan-kararlar-kapsaminda-durma-suresinin-yeni-konkordato-basvurularina-etkisi/, Erişim tarihi: 06.05.2020

 

Hürses I 08.05.2020

About Author

Comments are closed.