Sermaye Piyasası Suçları- 2 / Elif Güldür

Güveni kötüye kullanma (Md.110)

Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini oluşturur ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 155 inci maddesine göre hükmolunacak ceza üç yıldan az olamaz:

Yatırım kuruluşuna, fon kuruluna ve teminat sorumlularına; sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek

Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak, örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kârını veya mal varlığını azaltmak

Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek

Örtülü kazanç aktarımında ceza (Md.110)

Örtülü kazanç aktarımı fiili güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini oluşturur. Bu durumda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 155 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre hükmolunacak ceza 3 yıldan az olamaz.

Bilgi ve belge vermeme (Md.111)

Kurul veya Kanuna göre görevlendirilenler tarafından istenen bilgi, belge ve elektronik ortamda tutulanlar dâhil kayıtları hiç veya istenen şekliyle vermeyen kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Denetimin engellenmesi (Md.111)

Kurul veya Kanuna göre görevlendirilen kişilerin görevlerini yapmalarını engelleyen kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu engelleme sırasında görevli kişilere karşı cebir veya tehdit kullanılmış olması hâlinde ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre cezaya hükmolunur.

Yasal defter ve muhasebe kayıtlarında usulsüzlük (Md.112)

Kasıtlı olarak kanunen tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayanlar, saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgeleri kanuni süresince saklamayanlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük (Md.112)

Kasıtlı olarak finansal tablo ve raporları gerçeği yansıtmayan şekilde düzenleyenler, gerçeğe aykırı hesap açanlar, kayıtlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar, yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerleme raporu düzenleyenler ile düzenlenmesini sağlayan ihraççıların sorumlu yönetim kurulu üyeleri veya sorumlu yöneticileri, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır. Özel belgede sahtecilik suçundan dolayı cezaya hükmedebilmek için, sahte belgenin kullanılmış olması şartı aranmaz.

Sır saklama yükümlülüğü(Md.113)

Kurul tarafından icra edilen inceleme veya denetim faaliyeti kapsamında istenen bilgi veya belgelere ilişkin olarak başkalarına açıklamada bulunanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

www.hurses.com.tr I 23.03.2020

About Author

Comments are closed.