TÜRMOB: Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Ocak 2019’da Başlıyor

Google+ LinkedIn +

TÜRMOB: Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Ocak 2019’da Başlıyor.

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI 

1 OCAK 2019’DA BAŞLIYOR 

Yeniden düzenlenen ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ’ne göre aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlamaktadır.

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

 1. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 2. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 3. Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ÖZET            :

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Bu kişiler 1.1.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde PTT’ye başvurarak elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.

Bu zorunluluk özel hukuk tüzel kişileri olan anonim şirketler, limited şirketler, dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler ve komandit şirketler içinde geçerlidir.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.

Diğer taraftan Vergi İdaresince yapılan vergilendirme sürecine ilişkin etebligatlar; Vergi Usul Kanunu’nun 107/ A maddesi ile tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre yapılmakta olup, bu uygulama halen ve ayrıca devam etmektedir.

Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenleyen “ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ”; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Sirkülerin konusunu, söz konusu Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler oluşturmaktadır.

I-) Elektronik Tebligat Yapmakla Yükümlü Kişi ve Kurumlar

7201 sayılı Tebligat Kanunun 1 ‘inci maddesine göre aşağıdaki kurumlar tarafından yapılacak elektronik ortamda dâhil tüm tebligatın bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

— Kazaî merciler,

— 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

— sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

— sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,

— sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

— sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları

— Vakıf yükseköğretim kurumları,

— İl özel idareleri, — Belediyeler,

— Köy hükmî şahsiyetleri,

— Barolar  — Noterler

II-) Elektronik Tebligata İlişkin Yasa Maddesi

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 15/3/2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7101 sayılı Kanun’un 48’nci maddesi değişik “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesi aşağıdaki gibidir:

“MADDE 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
 8. Noterler.
 9. Baro levhasına yazılı avukatlar.
 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
 11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Bu düzenlemeye göre Yasanın yukarıda 1’inci maddesi kapsamında yer alan kurum ve kişiler, 7/a maddesi kapsamında kişi ve kuruluşlara 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapacaklardır.

Anonim şirketler, limited şirketler, dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler, komandit şirketler özel hukuk tüzel kişisi olduklarından

madde kapsamına girmektedirler.

III-) Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

 1. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

 1. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 2. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 3. Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Bu kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

IV-) Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için zorunluluğun başladığı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye başvurmak zorundadır.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 1. Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
 2. Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
 3. Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

PTT, yukarıda belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

V-) Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar dışında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

 1. Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
 2. Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
 3. Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri

VI-) Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS (Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem,)’ye kaydeder.

PTT, Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

PTT, Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar dışında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

VII-) Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.

UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.

Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

VIII-) Muhatabın bilgilendirilmesi

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

IX-) Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi

Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

X-) Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.

XI-) İspat gücü

Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

XII-) Tebligatın elektronik yolla yapılamaması

Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

XIII-) Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu

PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır.

XIV-) Hüküm bulunmayan haller

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

XV-) Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  Yeni Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

XVI-) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan tebligat

Vergi idaresi tarafından yapılan tebligat, Vergi Usul Kanununun 93-109’uncu maddelerine göre yapılmaktadır.

Vergi Usul Kanununun “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde;

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93’üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kanun hükümlerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının usul ve esaslarına 456 Sıra No’.u Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer verilmiş olup; konuyla ilgili açıklamalarımıza 28.08.2015/150 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Bu uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci maddesine göre de hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunmaktadır.

Saygılarımızla…

(19.12.2018)

Share.

About Author

Yorum Bırak