Sahte faturalarla motorin alışlarının 4760 sayılı ÖTV yasasında durumu / Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

Google+ LinkedIn +

Motorin alışlarının sahte faturalarla 4760 sayılı  ÖTV yasanın  13/2 md hükmüne göre müteselsil  sorumluluk kapsamında olup olmadığı

Bilindiği gibi, 4760 sayılı ÖTVK 13/2 hükmü uyarınca müteselsil sorumluluk müessesesi getirilmiştir.  Somut bir olayda,  sahte faturalarla motorin alışlarının  belgelendirildiği iddiasıyla  4760 sayılı yasanın  13/2 hükmü uyarınca  mükellef adına 2006 yılı için  cezalı  ÖTV tarhiyatı yapılmıştır.

Yargıya müracaat eden mükellef  4760 sayılı yasanın  1.maddesinin (1-a)  bendinde 1 sayılı listedeki malların   ithalatçılara veya rafineriler dahil imal edenler tarafından  tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere  ÖTV’ye tabi olduğu belirtilmiştir.  Öte yandan,  aynı yasanın 3. Maddesinin (e) bendinde ihtalatta vergiyi doğuran olayın, 4458 sayılı Gümrük Yasasına göre   gümrük yükümlülüğünün doğması olarak  tanımlandığı, 13.maddesinin 2.fıkrasında ise;  1 sayılı  listedeki malları  teslim alanların,  bu  malları  daha yüksek  tutarda  vergiye tabi bir mal olarak   kullanmak  veya  3.şahıslara satmak suretiyle  vergi ziyaına neden olmaları durumunda; ziyaa  uğratılan verginin bunlar adına  tarh olunacağı ve  213 sayılı VUK 344. Maddesine göre VZC ile  cezalandırılacağı kurala bağlanmıştır.

Petrol ürünlerinin alım ve satım faaliyetlerinde bulunan davacı  mükellefin 2006 yılı  kayıtlarına intikal  ettirdiği motorin içerikli sahte faturalar dolayısıyla salınan cezalı KDV  tarhiyatı karşısında  açılan iptal davası 14/10/2009 gün ve 2009/237 sayılı kararla reddedildiği ancak; fatura içeriği petrol ürünlerinin  imalatçısı veya ithalatçısının  kim olduğu,  Türkiye’de ikametgahının  işyerinin,  yasal ve iş merkezlerinin olup olmadığı yönünde bir araştırma  ve tespit yapılmadan  vergiyi  doğuran olayın   gerçekleştiği açıkça  ortaya konulmaksızın  varsayıma dayalı olarak  önerilen tarhiyatın  iptaline hükmedilmiştir.

Davalı vergi dairesi  vergi inceleme raporu kapsamında yapılan  tarhiyatın  yasaya uygun  olduğu ileri sürülerek   yerel vergi mahkemesi kararının  bozulmasını danıştay  nezdinde temyiz etmiştir.

Sonuç itibariyle yüksek mahkeme danıştay  vergi mahkemesi  kararını  onaylamış motorin alışlarının  4760 sayılı  ÖTVK’nun 13/2 fıkrasında öngörülen müteselsil  sorumluluk kapsamına girmediğini tasdik  etmiştir. (Danıştay 3.Dairesi kararı, 28/5/2013 gün ve E:2013/802-K:2013/2373 sayılı kararı).

Share.

About Author

Yorum Bırak