2019 Yılında 10 TL’ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini

Google+ LinkedIn +

2019 Yılında 10 TL’ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesi kapsamında 2019 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına kadar olan tutarlar, tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir. Bu tutar 2018 yılı için de 10 TL idi.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesi kapsamında ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 2019 yılı için 33 TL’yi aşmaması halinde de tahakkukundan vazgeçilebilecektir. Bu tutar 2018 yılı için 27 TL idi.

26 Ocak 2019 tarihli ve 30667 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)’nde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106’ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 10 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir.

Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesine göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının

31.12.2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen tutar olan 2019 yılı için 33 TL’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilecektir.

Saygılarımızla..

TÜRMOB

28.01.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak