Teknoloji serbest bölgelerinde kurumlar vergisi istisna uygulaması / Osman Arıoğlu

Google+ LinkedIn +

Teknoloji serbest bölgeleri ile ilgili Ar-Ge teşviklerine ilişkin 6676 sayılı kanunun 14’üncü maddesi ve 7033 sayılı kanunun 64’üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler konusunda Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklamalarda bulunuldu.

Gelir İdaresi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yeniden yasalaştırılması sonrasında “Temel Tebliğ” uygulamasına geçmişti. Bu uygulama hem mevzuatı takip açısından hem de tebliğ bütünlüğü açısından son derece olumlu bir gelişmeydi.

KANUNLARDA TOPLULAŞTIRMA

Yaklaşık 12 yıldır bu uygulama diğer kanunlarda da toplulaştırma çalışmalarıyla devam ediyor. Henüz tüm kanunlar açısından tamamlanmış sayılmasa da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Katma Değer Vergisi Kanunu konusunda uygulama tamamlanmış durumda. Bu çerçevede anılan kanunlarda bir değişiklik yapıldığında açıklama tebliğleri de temel tebliğdeki ilgili kısım değiştirilmek veya ek yapılmak suretiyle yapılmaktadır. 
Resmi Gazete’de 12 Haziran Salı günü yayınlanan 16 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile de bu yöntem devam ettirildi. Teknoloji bölgelerindeki Ar-Ge ve tasarım teşvikleri konusunda son yasal düzenlemelerle yapılan düzenlemelere açıklık sağlamayı amaçlayan bu tebliğ ile yapılan açıklamalarda en dikkate değer olan kısım üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. 

SATIŞ YAPAN ŞİRKETLER

Tebliğin ikinci maddesi ile teknoloji bölgelerinde Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri sonucu seri üretime geçen bu ürünleri kendileri satışa sunan şirketlerin istisna uygulamasının nasıl yürütüleceği aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

“Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir. Ayrıca, teknoloji geliştirme bölgelerinde tasarım faaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendileri seri üretime tabi tutarak pazarlayan mükellefler, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançlarının tasarıma isabet eden kısmını, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.”

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

İlk bakışta istisnanın nasıl uygulanacağı gayet açıkça ortaya konulmuş. Anılan faaliyetlerde bulunan şirketler bu faaliyetlerinin Ar-Ge, yazılım veya tasarıma isabet eden kısmını ayrıştırarak istisnadan yararlanabileceklerdir demek mümkündür. Günümüzde şirketler için en önemli teknik konunun başında transfer fiyatlandırması uygulaması gelmektedir. Bu uygulama hem sektör bazında hem de duruma göre yapılan faaliyete göre şirket bazında ayrıcalıklı durumlar arz edebilmektedir. Bu nedenledir ki, transfer fiyatlandırmasında Gelir İdaresi ile anlaşmak da bir yöntem olarak belirlenmiştir. İdare ile anlaşma yapmak suretiyle bu uygulamadan yararlanmak isteyen firmalar da olduğunu biliyoruz. Ancak bu anlaşmanın tamamlanması biraz süreç alan bir durum olduğu için doğal olarak çok sınırlı sayıda şirket bu anlaşmayı tamamlayabilmiştir. Elbette şu anda transfer fiyatlandırması uygulamasında İdarenin çok katı bir tutumu söz konusu değildir. Aksine şirket özeli olabildiğince dikkate alınmaya çalışılmaktadır. Ancak bizim önerimiz belli bir süre Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde seri üretim ve pazarlama faaliyetinin tamamen istisna kapsamında değerlendirilmesinin uygulama kolaylığı anlamında daha yerinde olacağını belirtmekten ibarettir. Bununla birlikte getirilen açıklama doğrultusunda bu faaliyetler için önemli bir teşvik söz konusu olduğunun altını da çizmemiz gerekiyor.

İto Haber I 02.07.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak