2018 vergi cezaları ne oldu? / Recep BIYIK

Google+ LinkedIn +

29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan genel tebliğlerle, 2018 yılında uygulanacak vergiler, cezalar ve vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

Bugün ve bundan sonra yayınlanacak iki makale, özellikle şirketler için 2018 yılında sıkça kullanılacak vergi rakamlarını okuyacaksınız. 2018 yılında uygulanacak ceza tutarları konusunda özel bir düzenleme yapılmadı. Genel düzenlemeler kapsamında, ceza tutarları yeniden değerleme oranında arttı. İşte 2018 yılında uygulanacak, özellikle şirketler için önemli görülen bazı ceza tutarları.

Fatura vermeme ve almamanın cezası

Fatura düzenlememenin cezası, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadardır. Fatura düzenlenir ancak tutar eksik yazılırsa kesilecek ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır. 2018 yılında düzenlenmesi gereken her bir fatura için kesilecek asgari ceza tutarı, fatura tutarına bakılmaksızın, 240 liradır. Bu tutar 2017 yılında 210 liraydı. Fatura düzenlememe fiili için var olan alt sınır yanında, bir de üst sınır vardır. 2018 yılında toplam ceza üst sınırı 120.000 liradır. Bu tutar 2017 yılında 110.000 liraydı.

Vergi Usul Kanunu, fatura vermeyenler ile almak zorunda olmasına rağmen fatura almayanları aynı ölçüde cezalandırıyor. Yukarıdaki cezalar fatura almayanlar için de geçerli.

Gerçek kişi tüketiciler, Vergi Usul Kanunu’nda fatura almak zorunda olanlar arasında sayılmış değildir. Buna rağmen, fatura almayanlara uygulanacak cezaların düzenlendiği maddede, fatura almayan tüketiciler için de özel usulsüzlük cezası öngörülmüştür. Bunlara kesilecek ceza, yukarıda fatura almak zorunda olanlar için ifade edilen cezanın beşte biri kadardır. Bu arada, fatura düzenleme sınırını da hatırlatmak gerekirse, 2018 yılında geçerli olan tutar 1.000 liradır.

Geç gelen faturalar nedeniyle doğacak riskler

Yüklenilen katma değer vergisinin indirim hakkı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmektedir. Bu düzenleme nedeniyle, vergiyi doğuran olayın 2017 yılında olduğu işlemler için düzenlenen ve geç gelmesi nedeniyle bu yılın defterlerine kaydedilemeyen veya 2018 yılı tarihini taşıyan faturalarda yer alan vergilerin indirimi kural olarak mümkün olmamaktadır. Ceza niteliğinde olmamakla birlikte, cezadan daha ağır sonuçları olan bu duruma dikkat edilmesinde yarar var.

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uyulmaması

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uymayanlara 2018 yılında verilecek ceza 240 liradır. Bu tutar 2017 yılında 210 liraydı.

Muhasebe standartlarına uyulmaması

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2018 yılında kesilecek ceza tutarı 5.700 liradır.

Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya ödenmemesi

Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ya da tahakkuk ettirilmesine rağmen zamanında ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı oranı, 2018 yılı başı itibariyle aylık yüzde 1,40’tır.

Usulsüzlük cezaları

Beyannamelerin verilmemesi, defter tutulmaması, tutulan defterlerin noksan, usulsüz veya karışık olması, istenen kayıt nizamına uyulmaması, bildirimlerin zamanında yapılmaması, defterlerin zamanında tasdik ettirilmemesi veya hiç tasdik ettirilmemiş olması gibi suçlar için 2018 yılında kesilecek usulsüzlük cezaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:Usulsüzlük fiili re’sen takdiri de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanır.

Tahsilat ve ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlara uygulanacak ceza
Tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla yapmayan sermaye şirketlerinden her birine, her bir işlem için 1.600 liradan az olmamak üzere, işleme konu tutarın % 5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir yılda kesilecek ceza tutarı 1.200.000 lirayı geçemez.

Diğer bazı fiiller nedeniyle kesilecek cezalar

İstenen bilgileri vermeyenler, yetkililerce istenen defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmeyenler ve elektronik ortamda beyanname vermeyenlere uygulanacak ceza tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde onda bir oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise beşte bir oranında uygulanır.

Dünya I 03.01.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak