2021 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri / Emre Ertürk

Google+ LinkedIn +

2021 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi.

Emlak vergisi mükellefiyeti 2020 yılından devam edenlerin vergi matrahları, 2021 yılında aksine bir düzenleme yapılmadığı takdirde yeniden değerleme oranın yarısı oranında arttırılarak hesaplanacaktır. 2020 yılı içerisinde yeni bina bildirimi verenler ise 2021 yılı vergi matrahlarının hesabında arsa payına ilave olarak ilan edilen bu bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini dikkate alacaklardır.(1)

Arsa birim metrekare değerleri dört yılda bir Vergi Usul Kanuna göre oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenirken bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yer yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilmektedir.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesine göre, yeni inşa edilen binalar için; inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı, Emlak Vergisi Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde (8 numaralı fıkra hariç) değişikliğin meydana geldiği, bütçe yılı içinde emlakin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye “bildirim” verilmektedir.

Binalar için emlak vergisi hesaplanmasına esas vergi değeri, EVK’nın 29’uncu maddesine göre, “Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile takdir olunan arsa veya arsa payı değeri esas alınarak hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle” hesaplanan bedeldir.

2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 01.09.2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77 seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. “2021 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”, bu sirkülerimize eklenmiştir. Diğer taraftan, 77 seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen değerler,

2020 yılında iktisap edilecek binalarla ilgili 2021 yılı için hesaplamalarda kullanılacak değerlerdir.

Emlak vergisi mükellefiyeti 2020 yılından devam edenlerin vergi matrahları, 2021 yılında aksine bir belirleme yapılmadığı takdirde bu sene Kasım ayında ilan edilecek yeniden değerleme oranın yarısı oranında arttırılarak hesaplanacaktır.

—————-

https://www.turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirkuleri/2020/176-2020.pdf

Hürses I 03.09.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak