Çalışma mevzuatı ile ilgili değişiklikler / Berker Bostancı

Google+ LinkedIn +

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanmıştır. Bu kanunda çalışma ortamını ilgilendiren düzenlemeler yapılmış olup, düzenlemeler özetle şöyledir.

– 4447 sayılı kanunun Geçici 23’ncü maddesindeki: Kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde haftalık normal çalışma süresine dönen sigortalının 31.12.2020 tarihine kadar kısa çalışmanın veya ücretsiz iznin bittiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek üzere sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak işçi ve işveren payı, işverenlerce ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortasından karşılanacağı,

– Cumhurbaşkanınca, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi bir bütün olarak veya sektörel olarak 31.12.2020 tarihine kadar uzatılabileceği,

– 4857 sayılı İş Kanunun Geçici 10 uncı maddesindeki; İşten çıkarma yasağı düzenlemesinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi ve Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinin, 4857 Sayılı İş Kanunun geçici 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen fesih yasağı kapsamı dışında tutulacağı yönünde kanuni düzenlemeler yapılmıştır.

7252 sayılı kanun ile 4447 sayılı kanunun Geçici 23’ncü maddesinde yapılan değişikliği ihtiva eden metin aşağıdadır.

MADDE 4 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 26 – Geçici 23 üncü madde kapsamında, 01/07/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Geçici 24’ncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.

Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirle

(Bu madde, kanunun yayımı tarihini takip eden ayın (01.08.2020) başında yürürlüğe girmektedir.)

7252 sayılı kanunla 4857 sayılı İş Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde yapılan değişikliği ihtiva eden madde aşağıdadır.

MADDE 5 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “haller ve benzeri sebepler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.

(Bu madde kanunun yayımı tarihinde (28.07.2020) yürürlüğe girmektedir.)

Bu maddeye aykırı iş akdi feshedilen personeller için, her bir personel için, iş akdinin feshedildiği tarihte geçerli olan asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri ise bu kapsamdaki personellere işsizlik fonundan yapılan ödemeler dolayısıyla ödenen ücretler gecikme zam ve faizi ile birlikte işverenden tahsil edileceği yönünde işlem yapılacağı kanunda belirtilmektedir.

(Resmi Gazete: 28.07.2020 tarihli 31199 sayılı)

 

Hürses I 29.08.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak