Damga vergisinden müstesna kâğıda ilişkin fesihnamenin damga vergisi / Recep Bıyık

Google+ LinkedIn +

21 Kasım 2019 günü TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la üç yeni vergi daha ihdas edildi.

Kimsenin işine yaramayacağını biliyorum ama kendi merakım için baktığım, bu üç yeni vergiyle birlikte ödediğimiz vergi sayısını ve bunların neler olduğunu sizinle paylaşmak istedim.

Öncelikle bir çerçeve çizmekte yarar var. Bütün vergi ve vergi benzerlerini listeleyebilmek kolay değil, zaman istiyor. Bu nedenle sadece günlük hayatımızda yaygın olarak karşılaştığımız vergi, harç ve harcamalara katılma paylarını listelemekle yetindim. Çok sayıda olduğunu tahmin ettiğim vergi benzerlerini, çeşitli mevzuatın içine dağılmış fon ve pay adı altında uygulanan yükümlülükleri dikkate almadım. Bu çerçevede örneğin, son zamanlarda ihdas edilen geri kazanım katılım payı (yaygın kullanılan haliyle plastik poşet vergisi) ve turizm katkı payı gibi paylara listede yer vermedim.

Uygulanmakta olan vergi, harç ve paylar ile bunların dayanağı kanunlar aşağıdaki tabloda.

Kanun  Vergi, resim veya harç
Gelir Vergisi Kanunu Gelir vergisi
Kurumlar Vergisi Kanunu Kurumlar vergisi
Katma Değer Vergisi Kanunu Katma değer vergisi
Özel Tüketim Vergisi Kanunu Özel tüketim vergisi

Gider Vergileri Kanunu

Banka ve sigorta muameleleri vergisi
Özel iletişim vergisi
Konaklama vergisi
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Şans oyunları vergisi
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Dijital hizmet vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Veraset ve intikal vergisi
Damga Vergisi Kanunu Damga vergisi
Gümrük Vergisi Kanunu Gümrük vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Motorlu taşıtlar vergisi
Emlak Vergisi Kanunu Emlak vergisi
Değerli konut vergisi
Değerli Kâğıtlar Kanunu Değerli kâğıt bedeli

Harçlar Kanunu

Yargı harcı
Noter harcı
Vergi yargısı harcı
Tapu ve kadastro harcı
Konsolosluk harcı
Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni muafiyeti, vize ve harcı
Gemi ve liman harcı
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı
Trafik harcı

Belediye Gelirleri Kanunu

İlan ve reklâm vergisi
Eğlence vergisi
Haberleşme vergisi
Elektrik ve havagazı tüketim vergisi
Yangın sigortası vergisi
Çevre temizlik vergisi
İşgal harcı
Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı
Kaynak suları harcı
Tellallık harcı
Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı
Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı
Bina inşaat harcı
Kayıt ve suret harcı
Altyapı kazı izni harcı
Parselasyon harcı
İfraz ve tevhid harcı
Plan ve proje tasdik harcı
Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
Yapı kullanma izni harcı
İşyeri açma izni harcı
Muayene, ruhsat ve rapor harcı
Sağlık belgesi harcı
Yol harcamalarına katılma payı
Kanalizasyon harcamalarına katılma payı
Su tesisleri harcamalarına katılma payı
Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Yurt dışına çıkış harcı
4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun KKDF
Toplamda 17 kanunda, 53 vergi, harç ve pay.

Dünya Gazetesi I 27 Kasım 2019

Share.

About Author

Yorum Bırak