Mali tatil 2019

Google+ LinkedIn +

Mali Tatil ne zaman? Mali Tatilde son günü mali tatile rastlayan işlemlerin sürelerine etkisi nedir? Mali Tatilde Vergi Usul Kanununa göre kayıt süreleri, bildirim süreleri ve dava açma sürelerinin durumu nedir? Mali Tatil süresince incelemeler… Mali Tatilde bilgi isteme talepleri ve tebligatlar… Mali Tatil sonrası süreler…

15.03.2007 tarihinde kabul edilen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun, 28.03.2007 Tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Resmi Gazetede yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

27.01.2016 tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Kanunun 18’nci maddesi ile 5604 sayılı Mali Tatil kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerin uygulama detayları ise 10.04.2016 tarih 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2 nolu Mali Tatil tebliği ile açıklanmıştır.

Şu an içinde bulunduğumuz süre içerisinde de devam etmekte olan mali tatilin yasalaşması uzun bir zaman önce gerçekleşmesine rağmen, tatil denilen sürenin dar bir zamanda olması, beyanname ve bildirim sürelerini yok denecek kadar az bir ertelemeye uğratması nedeniyle meslek mensupları açısından faydasının olup olmadığı halen tartışılmaktadır. Bu doğrultuda düşünüldüğünde yaraya merhem olmasa da mali tatilin içeriği hakkında kısa bilgilendirmeler yapalım.

Mali Tatil ne zaman?

(1) Her sene temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

Mali Tatilde son günü mali tatile rastlayan işlemlerin sürelerine etkisi nedir?

(2) Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:

a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Mali Tatilde Vergi Usul Kanununa göre kayıt süreleri, bildirim süreleri ve dava açma sürelerinin durumu nedir?

(3) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

Mali Tatil süresince incelemeleri

(4) Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

Mali Tatilde bilgi isteme talepleri ve tebligatlar

(5) Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Mali Tatil sonrası süreler

(6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır

Share.

About Author

Yorum Bırak