Özelge: Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası

Google+ LinkedIn +

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

85373914-120[40.01.102]-E.49313

22.04.2019

Konu

:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerde genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası

 

 

İlgi

:

02/10/2018 tarih ve 324070 sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, basit usul ticari kazanç  mükellefi olduğunuz, elde ettiğiniz ticari kazancınız nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmayı tercih etmeniz halinde, 3 yıllık istisna süresinin bitiminden sonra aynı Kanunun 89 ncu maddesinin birinci fıkrasına (15) numaralı bendinde yer alan indirimden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

Mükerrer 20 inci maddesinde, “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.” hükmüne,

89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde, ” 15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 inci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir)” hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 8 inci maddesinde;

“(1) 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (15) numaralı bent hükmü uyarınca, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk Liralık indirim uygulanır.

(4) Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk Liralık indirimden birlikte yararlanamazlar.

..” açıklaması yer almaktadır..

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, basit usulde vergilendirilen ticari kazancınız dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan şartları topluca taşımanız halinde, faaliyete başladığınız takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Söz konusu istisna süresi sonrasında ise basit usulde vergilendirilmeye devam ettiğiniz takdirde, herhangi bir süre sınırlaması bulunmaksızın, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 15 numaralı bendinde yer alan 8.000 Türk Liralık (302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2018’den itibaren 9.000 TL) indirimden yararlanabileceğiniz tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Share.

About Author

Yorum Bırak