TÜRMOB: KDV Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanına İlişkin Değişiklikler Yapıldı

Google+ LinkedIn +

KDV Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanına İlişkin Değişiklikler Yapıldı.

ÖZET               : Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosuna 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı ve “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosuna 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı eklendi.

7104 sayılı Kanunu’nun 8 maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine eklenen (4) numaralı fıkra hüküm uyarınca 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilmektedir.  (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)

Yine 7104 sayılı Kanunun 9 maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen (30/e) maddesi hükmü uyarınca 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilememektedir.

Konuyla ilgili olarak 15.02.2019 Tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “KATMA

DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 23)” ile 26/4/2014  tarihli  ve  28983  sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanan

Katma  Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmış ve 3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosuna 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı ve “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosuna 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı eklenmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza18.02.2019/56 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresli resmi internet sitesinde 05.03.2019 tarihli duyurusunda, değersiz alacaklar ile ilgili KDV beyannamesinde bazı değişiklikler yapıldığını açıklamıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

— 01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV’nin, satıcı tarafından alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.

— Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV’nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde, alıcı tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosunda 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı kullanılarak  beyan edilmesi gerekmektedir.

— Burada dikkat edilmesi gereken husus, daha önce indirim konusu yapılmış KDV’nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde borçlunun beyan etmesi gerektiğidir.

— Beyannamenin “Ekler” bölümüne “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler” kulakçığı eklenmiştir. “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosunda indirim türü olarak 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırının kullanılması durumunda “Ekler” bölümünde “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirim” kulakçığına eklenen “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim” tablosunun doldurulması gerekmektedir.

— 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi için beyannameye “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi” tablosu eklenmiştir. “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosunda “107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” alanına bilgi girişi yapan mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını kullandıklarını “Ekler” bölümünde “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler” kulakçığına eklenen “107 Kod

Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi” tablosu ile beyan etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

07.03.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak