Mali tatil, SGK işlemlerini nasıl etkileyecek? / Resul KURT

Google+ LinkedIn +

Mali meslek mensupları (serbest muhasebeciler veya mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar. Dolayısıyla dinlenme ihtiyacından mahrum kalmamaları için mali tatil uygulaması yapılmaktadır.

2007 yılından itibaren uygulanan mali tatil, her yılın 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasındadır. Bu süre içerisinde kamu yükümlülükleri ertelenmektedir. Esas olarak mali tatil her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında ilan edilse de haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.
30 Haziran 2018 tarihi Cumartesi gününe rastladığından, 2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz günü başlamış ve 20 Temmuz günü de sona erecektir. Mali tatil uygulamasında kural;

– Son günü, 1 Temmuz-20 Temmuz arasına rastlayan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih 27 Temmuz 2018 Cuma günü,

– Son günü, 21-25 Temmuz arasında rastlayan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih 25 Temmuz 2018 Çarşamba gününün olmasıdır.

***

Mali tatil kapsamındaki SGK yükümlülükleri

Mali tatil kapsamında giren SGK yükümlülükleri; işyeri bildirgesinin verilmesi süresi, işe giriş ve işten çıkış bildirgesinin verilme süresi, aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi, idari para cezalarına itiraz ve ödeme süresi, prim ödeme süresi, prim borçlarına itiraz süresi, asgari işçilik oranına itiraz süresi, askerlik ve borçlanma bedellerinin ödenmesi, SGK müfettişleri ile denetmenleri tarafından istenen defter ve belgelerin son ibraz günüdür.

Son günü mali tatil dönemine rastlamayan SGK yükümlülükleri için 27 Temmuz 2018 Cuma günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü, yükümlülüğün son günü olarak kabul edilecek.

Örneğin, özel sektör işverenleri için 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi süresi 23 Temmuz 2018 Pazartesi günüdür. Bu tarih, mali tatili izleyen beş gün kuralı içerisinde yer aldığından aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken en son gün 25 Temmuz 2018 Çarşamba günüdür.

2018/Haziran ayına sigorta primlerinin son ödeme tarihi, mali tatil süreleri dışındadır. Dolayısıyla 2018/Haziran ayına sigorta primlerinin son ödeme tarihi 31 Temmuz 2018 Salı günüdür.

***
İş kazası bildirimi mali tatil dışında!

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil dışında bırakılmıştır. İş kazası ve meslek hastalığı bildirim süresi ertelenmemektedir. Bu nedenle iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir. Diğer yandan raporlu işçiler için çalışılmadığına dair bildirim girişi yapan işverenler için son gün 23 Temmuz 2018 Pazartesi günüdür. Aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi ertelense de çalışmadığına dair bildirim girişi ertelenmemektedir.

***
Mali tatilde denetim var!

Mali tatil süresince SGK ve iş müfettişleri tarafından denetim ve teftiş yapılabilecektir. Ancak denetime esas olarak istenen bilgi ve belgeler, çalışanlar açısından mali tatilin bölünmesi anlamına gelecektir. Denetim yapılsa dahi işverenden istenecek bilgi ve belgelerin son tarihi mali tatil kapsamında ertelenebilecektir. Dolayısıyla SGK ve Bakanlık İş Müfettişleri veya SGK denetmenleri tarafından istenen bilgi ve belgelerin ibraz edilme süresinin son günü mali tatil dönemine rastlaması halinde 27 Temmuz 2018 Cuma günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ibraz süresinin son günü olarak kabul edilecektir.

***
SGK idari para cezalarına itiraz süresi de ertelenir!

İşverene verilen cezalar tebliğ edilmesiyle birlikte tahakkuk eder. Tahakkuk eden tutar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK’ya ya da SGK’nın ilgili hesaplarına yatırılarak veya aynı süre içinde SGK itiraz edilebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtiraz için öngörülen 15 günlük sürenin son günü mali tatil dönemine rastlıyorsa 27 Temmuz 2018 Cuma günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü itiraz için son gün olarak kabul edilecektir.

***
Hizmet borçlanması yapanlar, mali tatil sizi de etkileyebilir!

Sigorta borçlanması tabiri, diğer bir ifade ile hizmet borçlanması kanunda yazılan nedenlerden dolayı sigorta kapsamına giremeyip o yıllardaki sigortayı para karşılığında ödemek anlamına gelmektedir. Bu anlamda en çok bilinen borçlanma türleri askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması ve doğum borçlanmasıdır. 5510 Sayılı Kanun’un 41. maddesinde sayılan borçlanabilecek hallerin varlığı ispatlanmak suretiyle sigortalılar SGK’ya başvurarak borçlanma talebinde bulunabilir. Başvuru üzerinde SGK kendilerine borçlanma tutarı belirler.
Hesaplanan prim borcunun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlanma gerçekleşmiş sayılır. Söz konusu prim borçlarının ödenmesi için gerekli olan bir aylık sürenin son günü mali tatil dönemine rastlıyorsa 27 Temmuz 2018 Cuma günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye rastlaması halinde 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü son gün olarak kabul edilecektir.

Dünya I 13.07.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak