Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin Yıllık İzinleri / Arif Temir

Google+ LinkedIn +

Geçtiğimiz nisan ayında yaklaşık 900 bin taşeron işçisi devlette kadroya geçti. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde de 70 bini aşkın işçinin kadroya geçirilme süreci devam ediyor. Kadroya geçen işçilerin yıllık izin hakkı ve süreleri konusunda çeşitli sorunlar gündeme geliyor. Hemen belirtelim kadroya geçen personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinden aynen yararlanacak.

İzin kıdeminin hesabı 

Yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında aynı işyerinde alt işverenlere/taşeronlara bağlı olarak çalışılan işçilerin toplam çalışma süresi dikkate alınacak. 4857 sayılı İş Kanunu’nun işyeri devrine ilişkin hükümleri uygulanacak.  Örneğin; bir kamu kurumuna ait işyerinde temizlik hizmetini X, Y ve Z firmaları yapmış olsun. İşçinin farklı taşeronlarda geçen hizmet süreleri toplanarak ne kadar süre yıllık izne hak kazandığı toplam süre üzerinde hesap edilecek.

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilecek. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

· Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört gün,

· Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi gün,

· On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı gün, yıllık ücretli izin verilir. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri yukarıda belirtilen sürelere dörder gün arttırılarak uygulanır.

Toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyerlerinde yıllık izin süreleri, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile referans gösterilen toplu iş sözleşmeleri referans alınacak. Bu durumda yukarıda belirtilen sürelere 2 gün ilave edilecek.

İşyerinde toplu iş sözleşmesi varsa toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanacak. Ancak bu işyerlerinde referans toplu iş sözleşmelerinden fazla olmamak üzere işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmeleri hükümleri uygulanacak.

İznin kullandırılması 

Hafta tatili izin süresinden sayılmıyor. Hafta tatili günleri izin sürelerine ayrıca eklenecek. Yıllık izinlerin bir bölümü 10 günden aşağı kullandırılmayacak. (Geniş bilgi için bakınız. Arif Temir, İş HHHhh.ğlukukunda İzinler ve Uygulaması, 3.Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2018, www.ariftemir.com)  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan memurlarda hafta tatilleri yıllık izne dahil ediliyor. Buradan hareketle işçilerinde hafta tatillerinin yıllık izne dahil edileceği şeklinde bir yorum veya uygulamaya yanlış olacaktır.  İşçilerle memurların izin kullanma süre ve şartları tamamen farklı. Kamu idarelerindeki insan kaynakları/personel birimlerinin bu hususlara dikkat etmelerinde fayda var.

Güneş Gazetesi | 06.07.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak