Bağımsız Denetimin Yeni Ölçütleri Ve Sorunları (Toplantı Duyurusu) / Bumin DOĞRUSÖZ

Google+ LinkedIn +

Ticaret Kanunu’nun 398. maddesi; anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları ile yönetim kurullarının yıllık faaliyet raporunun; envanterlerinin, muhasebelerinin ve Türkiye Denetim Standartları’nın öngördüğü ölçüde iç denetimlerinin, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerin risk saptanmasına ilişkin komite raporlarının, Türkiye Muhasebe Standartları’na, kanuna ve esas sözleşmenin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini denetlenmesini öngörmüş ve bu denetlemenin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği esaslar bağlamında, bağımsız denetçilik mesleğinin gerekleriyle uyumlu bir şekilde yapılmasını hükme bağlamıştır.

Yukarıda aktardığımız düzenleme aslında bütün anonim şirketleri kapsamına almakla birlikte, kanunun yayımı tarihinde özellikle maliyetler yönünden gelen eleştiriler sonucu, denetim düzenlemelerinin kademeli olarak yürürlüğe girmesi öngörülmüş ve bu nedenle de anılan kanunun 397/4 maddesi ile bu kapsamda denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair ilk olarak 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulmuştur. 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararda zaman içerisinde değişiklikler yapılmış, kararda belirlenen ölçütler kademeli olarak düşürülerek denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

Gerek denetime tabi olmak için geçerli olan ölçütleri bir kademe daha düşürerek denetim kapsamını genişletmek, gerek mevcut karara ekli (I) ve (II) sayılı listeleri yeniden ele alarak özellikle (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler için ayrı denetim kriterlerini geçerli kılma amacıyla, söz ettiğimiz Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılarak yerine 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulmuştur. 26/05/2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, 2018 yılında denetime tabi olup olmadığının değerlendirmesini eski karar hükümlerine göre yaparak denetime tabi olmadığı için denetçi seçimini gerçekleştirmeyen şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını yeni karar hükümleri çerçevesinde tekrar değerlendirmesi, yeni karara göre denetime tabi olunduğunun anlaşılması durumunda ise denetçi seçimini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Hem bu kararın getirdiği ölçütlerin değerlendirilmesi ve şirketler bazında duraksamaların giderilmesi hem de bağımsız denetimde yaşanan sorunlar ve denetim ölçütlerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla İstanbul SMMM Odası ile benimde İcra Kurulu Üyesi olduğum İstanbul Vergi Merkezi (İVM) işbirliği yaparak “Bağımsız Denetimde Gelinen Nokta” başlığı ile bir panel düzenlemiştir.

İVM İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk ile İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel AKDEMİR’in açılış konuşmalarını müteakip, Marmara Üniversitesi E. Mali Hukuk Öğretim Üyesi ve İTO Baş Hukuk Müşaviri Dr. Veysi Seviğ’in yönetiminde gerçekleştirilecek Panel’de Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekanı ve İVM İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Demir “Bağımsız Denetim Uygulamalarına Genel Bakış”, KGK Başkan Yardımcısı Derviş Altınok Bağımsız Denetimde Mevcut Durum, Sorunlar ve Devam Eden Çalışmalar”, YMM Erdal Aslan “Bağımsız Denetimde Mevcut ve Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, TÜRMOB Bağımsız Denetim Koordinatörü Doç. Dr. Zafer Sayar “Meslek Mensubu Olarak Bağımsız Denetçi, Analiz ve Öneriler” başlıklı tebliğlerini sunacaklar.

1 Haziran Cuma günü saat 14 ilâ 17 arasında İstanbul SMMM Odası’nın Kültür ve Hizmet Binası’nda (Kurtuluş /Şişli) yapılacak olan toplantı, bütün meslek mensupları ile stajyerlerine açıktır.

Özellikle yeni kararname karşısında durumunu saptamakta duraksamaları olan ve/veya kapsama yeni girenlerin yapmaları gerekenler konusunda bilgi sahibi olmak isteyen şirketlerin mali müşavir veya muhasebecilerinin izlemelerinde büyük yarar olan toplantıyı duyurması benden, katılması sizden.

Dünya Gazetesi | 31.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak