Prim, Ceza, Vergi Borçlarına Büyük Af / Arif TEMİR

Google+ LinkedIn +

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  11.05.2018 tarihli 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun,  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları ve idari para cezaları başta olmak üzere bir çok konuda borçlara yapılandırma getirdi. Bazı borçlar silindi. SGK prim borçlarına ve idari para cezalarına getirilen yapılandırmanın ayrıntılarını açıklayalım.

200 liraya kadar  

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31 Aralık 2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Bağ-Kur’lu’ya müjde  

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi(eski Bağ-kurlu) kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların 18 Mayıs 2018  tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecek.

Cezası alınmayacak 

2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup  18 Mayıs 2018 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek

Hangi borçları kapsıyor?  

2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup  18 mayıs 2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18 mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 7143 sayılı Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 7143 sayılı  Kanunun yayımı tarihine kadar olan 18 Mayıs 2018 tarihine kadar  geçen süre için Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 7143 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Son başvuru ne zaman? 

SGK prim borçluları ve haklarında idari para cezası uygulananlar 31 Temmuz 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları SGK tahsil birimlerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Kaç taksit imkanı var?  

Ödenecek tutarların  ilk taksiti 1 Ağustos 2018’den başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenebilecek. Başvuru  sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini borçluların tercih etmeleri gerekiyor. Borçların faiz ve gecikme zammı silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE oranına göre yeniden hesap edilecek.Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların  %90’ının tahsilinden vazgeçilecek.

Güneş Gazetesi | 22.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak