SGK Alacaklarında Yapılandırma Neleri Kapsıyor? / Şevket TEZEL

Google+ LinkedIn +

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Yapılandırma esas olarak 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde yine bu tarih itibariyle ödenmemiş olan SGK alacaklarını kapsıyor.

Hangi Prim Borçlarını Kapsıyor?

Yapılandırma;

  • 4/a, 4/b, ve 4/c sigortalılıkları kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
  • Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Bağımsız çalışanlardan Bağ-Kurlular için daha önce SSK, Banka Sandığı ve Emekli Sandığı iştirakçileri için 2003-2016 yılları arasında uygulanan sosyal güvenlik destek primleri de yapılandırma kapsamında taksitlendirilebilecek.

Asgari İşçilik Tutarlarının Durumu

31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırma kapsamındaki süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

İdari Para Cezalarının Yarısına Af

31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 18.05.2018 tarihinden önce kesinleştiği hâlde yine aynı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırmada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Aslı Ödenmiş alacakların Durumu

Bu kapsama giren alacakların; asıllarının 18.05.2018 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının yapılandırmada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecek.

 

Bağ-Kurluların Sağlık Yardımı Hakkı

4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 (Tarım sigortalıları) ve ek 6 ncı (Taksi, dolmuş şoförleri, sanatçılar) maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacak.

GSS’lilere Yapılandırma

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 18.05.2018 tarihinden 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 18.05.2018 tarihinden önce GSS prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen sağlık yardımından yararlanma koşullarını haiz olmaları halinde, 18.05.2018 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 18.05.2018 tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacak. Ancak 18.05.2018 tarihine kadar ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecek.

Bağ-Kur İhyasında Yİ-ÜFE Geldi

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Esnaf Bağ-Kur (1479) ve Tarım Bağ-Kur  (2926) tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 18.05.2018 tarihi itibariyle ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 01.08.2018 tarihine kadar SGK’ya müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek güncel prim tutarına göre değil asıl borca Yİ-ÜFE eklenmiş prim tutarına göre hesaplanmasını isteyebilecek. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak.

Yersiz Ödemeler Kapsam Dışı

SGK’nın sigortalı ya da hak sahiplerine gerek kendi hatasından ve gerekse sigortalı veya hak sahiplerinin yanıltıcı beyanları nedeniyle yaptığı yersiz ödemelerin tahsilinde yapılandırma bir hak veya yenilik getirmiyor.

Bayram İkramiyesi

Yapılandırmadan ayrı olarak iki dini bayram öncesi aylık veya gelir almakta olanlara 1000’er TL ikramiye uygulaması da Haziran ayındaki Ramazan Bayramı öncesi başlıyor.

Bir hak sahibine birden fazla aylık veya gelir alması halinde tek birinden ikramiye ödenecek. Hak sahipleri aylık alıyorsa 1000 TL’yi aralarında hisseleri oranında paylaşacaklar.

Alitezel | 21.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak