Sanayi Sicil Belgesi ile KDV istisnası / Hakan ŞİRİN

Google+ LinkedIn +

 

27.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında ciddi değişikliklere gidildi. Bir çok konuya değinilebileceğimiz bu değişikliklerden dikkat çeken bir maddeyi ele almak istedim. Mezkur kanunun 31’inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 39’uncu madde eklenmiştir. Bu maddeye göre sanayi sicil belgesine sahip Katma Değer Vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunanların bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan makine ve teçhizat teslimlerini 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edildiği hükmü getirilmiştir. Bu hükme ilave olarak imalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makine ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Daha anlaşılabilir haliyle ifade edecek olursak sanayi sicil belgesine sahip imalatçı firmalar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nin faaliyet alanlarında kullanacakları sıfır makinelerin alışında Katma Değer Vergisi ödemezler. Bu istisnanın yürürlüğü ise yayımı izleyen 2’nci ayın başında denilerek 01.05.2018 tarihi belirtilmiştir.

Bu madde ülkemiz ekonomik göstergeleri incelendiğinde imalat sanayini güçlendirmesi gerektiği sonucu atılmış mantıklı bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Pek burada neye dikkat etmek gerekir. Mezkur madde uygulanmasında usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınan makam olan Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği ikincil mevzuatı yani KDV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik veya ekleme yapacak tebliğin yayınlanmasını beklemekte fayda var. Her ne kadar kanunun yürürlük tarihine kadar bir tebliğ yayınlanmamış olsa da sadece sanayi sicil belgesi ibraz ederek KDV istisnası kapsamında imalat sanayiinde kullanılacak makine almak mümkün fakat uygulaması risklidir. Mesela Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında alınan makine ve teçhizatın teslimi KDV’den istisnadır. Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi’ni ibraz ederek KDV’siz makine alımına kanunda bir engel olmamakla birlikte KDV uygulama genel tebliği ile getirilen hüküm sonucu YTB sahibi firmanın vergi dairesinden alacağı İstisna Belgesi’ni de satıcıyı ibraz zorunluluğu getirilmiştir. Aksi halde satıcı YTB kapsamında KDV istisnası uygulayarak sattığı makine ve teçhizat için yüklendiği KDV’yi iade alamayacaktır. Aynen bunun gibi, KDV geçici 39’uncu madde ile getirilen istisna uygulaması için kendisine yetki verilen Maliye Bakanlığı, istisna uygulama sürecinde ek bir mükellefiyet getirmesi mümkündür.

Dünya I 08.05.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak