Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren Sgk’ Ya Verilmeyecek

Google+ LinkedIn +

ÖZET : SGK yayımladığı genel yazı ile kısmi çalışan sigortalılara ait eksik güne ait belgelerin 2018 Yılı Mart ayı aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren verilmeyeceğini, ancak ilgili yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl süreyle saklanacağına karar vermiştir.

EKSİK GÜN BELGELERİYLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR: 02.04.2018 tarih 62 sayılı sirkülerimizde eksik gün belgeleri ile ilgili gerekli açıklamaları yapmıştık. Sirkülerimizde eksik gün belgeleri ile ilgili uygulamanın yeni yönetmelik değişikliği yapılıncaya kadar eski usulde devam edeceğini belirtmiştik. Nitekim yayımlanan 13.04.2018 tarihli 2821150 sayılı genel yazıda, “7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67’nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86’ncı maddesinde yapılan değişikliğin usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır.” şeklinde açıklama yapılmaktadır. SGK yönetmelik değişikliğini beklemeden işverenleri bürokratik yüklerden kurtarmak için genel yazı ile düzenleme yapmıştır. Yapılan düzenleme ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe kadar, maaş ödemeleri ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında olan işyerleri için 15 Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı Mart ayına, maaş ödemeleri ayın 1’i ila 30’u arasında olan işyerleri için 1 Mart- 31 Mart süresine ait 2018 yılı Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere;

  • Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi,
  • Eksik çalışmaya ilişkin belgelerin ilgili ay/aylar için düzenlenmesi ancak SGK’ya verilmemesi, • Söz konusu belgelerin 5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ilgili yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl süreyle işverence saklanması,
  • Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin SGK’ca istenilmesi halinde ibraz edilmesi, yönünde uygulamada değişikliğe gitmiştir.

Eksik günlere ilişkin bilgi ve belgelerin SGK tarafından yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin SGK tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, Kanunun 86’ncı maddesine göre , 30 günden az bildirilen süreler, 30 güne tamamlanarak eksik günler için ek aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi talep edilerek 5510 sayılı Kanunun 102’inci maddesinin 1’inci fıkrasının c bendinin 3 numaralı alt bendine göre idari para cezası uygulanacaktır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102’inci maddesinin 13’üncü, 14’üncü ve 15’inci fıkralarında eksik güne ilişkin belgeleri saklama yükümlülüğü 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran işverenler için öngörülmüş iken, yapılan düzenlemede çalıştırılan sigortalı sayısına bakılmaksızın tüm işverenlerin, eksik güne ilişkin belgelerini 10 yıl süreyle saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Genel yazıdan anlaşılacağı üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu konunun usul ve esaslarını daha ayrıntılı olarak yönetmelik değişikliği ile yapacaktır. İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın ileride mağduriyet yaşamamaları için eksik güne ilişkin belgelerini saklamalarını önemle tavsiye ederiz. Saygılarımızla…

TÜRMOB I 17.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak