İşletmede İş Yeri Toplu İş Sözleşmesi Yapılamaz / Cem KILIÇ

Google+ LinkedIn +

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan ilave istihdam teşviki ve geçmiş dönem teşviklerinden yararlanmak için yapılan düzenlemeleri, bugün özet halinde SÖZCÜ okurlarının dikkatine sunmak istiyorum.

İLAVE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

7103 sayılı Kanun’un 42’nci maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen; Geçici 19 uncu madde ile, istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanması amaçlanmaktadır.
Buna göre, kayıtlı işsizler arasından;
l 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince,
l 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdiği aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,
l İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla,
l İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde; ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,
l İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; sigortalının 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,
l Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.
Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.
Bu hüküm 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
7103 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 20’inci madde ile imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim desteği ve ücret desteği getirilmesi (aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerini kapsamaktadır) amaçlanmaktadır.
Bu hüküm 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
7103 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen; Geçici 21’inci madde ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu hüküm 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 28/03/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GEÇMİŞ DÖNEM TEŞVİKLERİNDEN NASIL YARARLANILACAK?

7103 sayılı Kanun’ un 70’inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 17 ile bu kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.
Ayrıca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler (Özellikle 6111 sayılı Kanun ile getirilmiş teşviklerden yararlanmayanlar büyük bir çoğunluk oluşturmaktadır.) ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren bir ay içinde (yani mayıs ayı sonuna kadar) kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği düzenlenmiştir. Bu hüküm 01/04/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TEK SORUN VERGİ VE SİGORTA PRİMİ Mİ?

Vergiyi çalışan ve çalıştıranın ödediği ülkemizde; işsizliğin azaltılması ve dolayısıyla istihdamın artırılmasına yönelik olarak 2011 yılından bu yana, sürekli istihdamı teşvik edici düzenlemeler yapılmaktadır.
Bu teşviklerin ortak özelliği; işçi ücretleri üzerinden gelir vergisi ve sigorta priminin bir bölümünün alınması ya da hiç alınmaması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Bu teşviklere rağmen, ülkemizde işsizlik oranı azalmamaktadır. Özellikle genç ve eğitimli nüfusun %25’i işsizdir. İstihdam teşviklerinden beklenen faydanın elde edilememesinin en önemli nedeni vasıflı işgücü sayısının yetersizliğidir. Ara eleman yetiştiren okullara gereken önemin verilmemesi ve bu okullarla sanayi işbirliğinin sağlanamaması sorunu derinleştirmiştir.

Sözcü | 09.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak