Şirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylık / Erkan ÇETİN

Google+ LinkedIn +

Yatırımcıların sürekli yakınmalarına neden olan konulardan birisi de bürokratik süreçlerin çokluğu ve sürecin ağır işlemesi olmuştur.

Bu yakınmaları azaltmak, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların önünü açmak için bir dizi çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımcıların maliyet, süre ve prosedür bakımından karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefleyen çalışmalar hız kazanmıştır.

Bu amaçla yapılan kanuni çalışmalardan birisi de 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olmuştur.

Söz konusu kanununla ulusal ve uluslararası yatırımların daha kolay gelmesi için bir dizi kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmış olup bunlardan bir tanesi de Kanunun 18inci maddesi ile getirilen ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun işyeri bildirimlerini düzenleyen 11inci maddesinde değişiklik yapan düzenleme olmuştur.

Yapılan değişiklikle şirket kuruluşunda ve inşaat işlerinde işyeri tescili konusunda bazı kolaylıklar getirilmiştir.

İşyeri tescilinde genel kural

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir lokasyonun işyeri olarak tescil edilebilmesi için en az bir sigortalının çalışıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla en az bir sigortalı çalıştırılan yerlerin SGK’da işyeri olarak tescil edilmesi esastır.

İşyeri vasfını kazanan bir yerin de kural olarak işveren tarafından en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Şirket kuruluşunda işyeri otomatik olarak tescil edilecek

Yapılan düzenleme ile işverenlerin kural olarak SGK’ya vermiş oldukları işyeri bildirgelerini şirket kuruluşunda vermelerine gerek kalmamıştır. Ticaret sicil müdürlüklerine şirket kuruluş başvurusu sırasında şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formuyla birlikte işyeri tescilinde verilmesi gereken belgelerin ve ıslak imzalı e-sigorta sözleşmesinin verilmesi ayrıca e-sigorta şifresini işveren haricinde bir kişi alacaksa buna ilişkin vekaletnameyi de ibraz etmesi halinde bu bilgiler SGK’ya aktarılacaktır.

Bu aktarım sonucunda da, kuruluş dilekçesinde sigortalı çalıştırmaya dair bilgi bulunmasa ve kurulan şirkete ait işyerinde herhangi bir sigortalı çalışmasa dahi işyeri tescili yapılacak ve e-sigorta şifresi de e-devlet üzerinden gönderilecektir.

Bu aşamada sicil müdürlüğü tarafından işyerine ilişkin tescil bilgilerini içeren form dökümü de işverene tebliğ edilecektir.

Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescili

Yapılan değişiklikle Kurum, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden de otomatik işyeri tescili yapılacağını kararlaştırmıştır.

Söz konusu tescilin yapılabilmesi için mevzuata göre işyeri tescili aşamasında verilmesi gereken belgelerin, ıslak imzalı e-sigorta sözleşmesinin ve şifreyi işveren dışında başkası kullanacaksa vekaletnamenin verilmesi ayrıca bunlarla birlikte yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunun ruhsat makamına verilmesi gerekmektedir.

Yine söz konusu belgeler SGK’ya ruhsat vermeye yetkili makam tarafından aktarılacak ve böylece sigortalı çalıştırılmasa da işyeri tescili otomatik olarak gerçekleşecek ve e-sigorta şifresi de e-devlet üzerinden kullanıcısına gönderilecektir.

Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescili yapılan kişi tarafından inşaatın anahtar teslim verilmesi halinde, işi alan yüklenici tarafından SGK’ya işyeri tescili için başvurulması halinde işlemler otomatik tescil edilen dosya üzerinden yapılacaktır.

İşveren SGK Müdürlüğüne bildirim yapacak mı?

İşverenin gerek yapı ruhsatı için başvuru sırasında gerekse de şirket kuruluş aşamasında istenen belgeleri eksiksiz olarak vermesi halinde ayrıca SGK müdürlüğüne işyeri bildirgesi vermesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, işyeri açılışında istenilen belgelerin verilmemesi halinde otomatik işyeri tescili yapılmakla birlikte, e-sigorta şifresi için işverenin SGK müdürlüğüne başvurması gerekecektir.

Otomatik tescil için yapı ruhsatı bildirim formu mutlaka verilmesi gereken bir belge olup bu belgenin verilmemesi halinde işyeri otomatik olarak tescil edilmeyecek, bu durumda işveren sigortalı çalıştırmaya başladığında genel kurallara göre SGK’ya işyeri bildirgesi verecektir.
İşverenlerce, işyerinin otomatik tescilinin yalnız şirket açılışı sırasında ve yapı ruhsatı başvurusu sırasında yapıldığına dikkat edilmelidir. Bunun dışında işyeri devri, nakli, şirkete ait başka bir işyeri açılması, e-sigorta kullanıcı şifre değişikliği gibi hallerde yine genel kural geçerli olacak ve işverenlerin SGK’ya başvurmaları gerekecektir.

Uygulama 10 Mart 2018 tarihinden itibaren başlamıştır.

Dünya I 06.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak