Anayasa Mahkemesi, Yabancılara Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnasını Anayasaya Aykırı Bulmadı

Google+ LinkedIn +

ÖZET: Anayasa Mahkemesi; 28.2.2018 tarihli ve E.2017/117 ve K.2018/28 sayılı Kararında, aynı gayrimenkulün Türkiye’de yerleşiklere satışının KDV’ye tabi olmasını ancak yabancılara satışının KDV’den istisna olmasını Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ YABANCILARA KONUT  ve İŞYERİ  SATIŞINDA KDV İSTİSNASINI 
ANAYASAYA AYKIRI BULMADI
23.2.2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 3065
sayılı Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye’de yerleşik olmayanlara gayrimenkul
satışlarına ilişkin olarak aşağıdaki bent eklenmişti.
“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz
olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak
altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan
yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye ‘de olmayan ve bir iş yeri ya da
daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye ‘de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri
teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartlan taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının
tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi zıyaı cezası ve gecikme
faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan
konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen
verginin, 6183 sayı lı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu
işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.) “
Anayasa Mahkemesi, 4.4.2018 tarihli ve 30381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.2.2018
tarihli ve E.2017/117 ve K.2018 /28 sayılı Kararında, söz konusu kuralın Anayasaya aykırı
olmadığına karar verdi. Anayasaya Mahkemesi, bu görüşünü aşağıdaki gerekçeye
dayandırmıştır.
“Kamu harcamalarının finansmanının sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olan vergiler
aynı zamanda etkin bir maliye politikası aracı olup kanun koyucunun istisna ve muafiyet gibi
birtakım vergisel araçları kullanarak ülke ekonomisi üzerinde doğrudan etkiler sağlayacak
önlemler alabileceği tabiidir. Kanun koyucu tarafından bu kapsamda getirilen ve YURT
DIŞINDAN GETİRİLECEK DÖVİZ KARŞILIĞINDA YAPILACAK TESLİMLERDE KDV istisnası
uygulanmasını öngören dava konusu kuralda anayasal vergilendirme ilkelerine aykırı bir yön
bulunmamaktadır.”
Saygılarımızla…
Share.

About Author

Yorum Bırak