Torbadan gelir vergisi ile ilgili neler çıktı? / Nedim TÜRKMEN

Google+ LinkedIn +

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103 Sayılı Kanun 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete ‘de yayımlandı.
Yürürlük maddesi dahil toplam 94 maddeden oluşan ve birçok Kanun’da değişiklik yapan; bu yasanın Gelir Vergisi Kanunu’na ilişkin yaptığı düzenlemelerini, bugün özet halinde siz değerli Sözcü okurlarının dikkatlerine sunmak istiyorum.

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN ESNAF MUAFLIĞINDAN FAYDALANACAK

7103 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesiyle; Gelir Vergisi Kanunu’nun “ Vergiden Muaf Esnaf ” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimini teşvik etmek amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dahil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf tutulmuştur.
Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

ÇALIŞAN KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

7103 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle; Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretlerde” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile; işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile, işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmıştır. Buna göre, 2018 yılında aylık 304,43 TL (2.029,50 * % 15 = 304.43) tutarına kadar istisna uygulanacaktır.
Ayrıca Kanun ile asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’i olarak belirlenen istisna haddini, asgari ücretin %50’sine kadar artırma ve kanuni seviyesine getirme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.
Ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine doğrudan yapılması gerekmekte olup, hizmet bedelinin belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Ayrıca, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan diğer menfaatler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

KIDEM TAZMİNATINDAN İSTİSNA TUTARIN HESABINA DAHİL EDİLECEK ÖDEMELERE YENİ EKLEMELER YAPILMIŞTIR

7103 sayılı Kanun’un 5’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. Maddesi’nin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a. 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20.04.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre, ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 13.06.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz),

b. Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre, bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir),
Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İKALE SÖZLEŞMESİ, KARŞILIKLI SONLANDIRMA SÖZLEŞMESİ TAZMİNATLARI GİBİ ÇEŞİTLİ ADLAR ALTINDA YAPILAN ÖDEME VE YARDIMLAR ÜCRET KAPSAMINDA VERGİLENDİRİLECEKTİR

7103 sayılı Kanun’un 7’nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bent ile hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Asgari ücretin vergi diliminin değişmesi komedisi nihayet sona eriyor

7103 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgari geçim indirimi” başlıklı 32’nci maddesine yeni eklenen fıkra ile; bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak-Temmuz ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların; net asgari ücretin temmuz ayına kadar ocak ayında geçerli olan net ücretin, temmuz ayından sonra ise temmuz ayında geçerli olan net ücretin altına düşmesini telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmıştır.
Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Yukarıdaki düzenlemelerin bir bölümü olumlu, bir bölümü de olumsuz olarak Gelir Vergisi mükelleflerine yansıyacaktır. Bu düzenlemelerin ortak özelliği; bütçe dengesini bozmadan ufak rötuşlarla günü kurtarmaktır.

Sözcü | 02.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak