Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri / Recep BIYIK

Google+ LinkedIn +

 

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresince verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresinin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Geçici süre için kiralanmış taşınmazların satışında kurumlar vergisi ve KDV istisnası uygulanabilir mi?

(14.11.2017 tarih ve 21710 sayılı özelge)

Esas faaliyet konusu taşınmaz ticareti olmayan şirketin, aktifinde iki yıldan fazla süreyle kayıtlı, yeni yapılan binalara taşınması nedeniyle atıl hale gelen ve şirkete hizmet veren tedarikçilere kiraya verilmiş olan taşınmazlarının;

– Satışından elde edilecek kazanç, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla kurumlar vergisinden,
– Teslimi diğer şartların sağlanması kaydıyla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Şirket aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazların, edinme ve kullanım şekline göre ticaretini yapmak maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmazlar olmaması kaydıyla teslimi, KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Serbest Bölgede üretilen ürünlerin ihraç oranının şirketin kendi talebiyle %50’ye düşürülmesi durumunda, % 85 ihraç koşulu sağlanmadan gelir vergisi istisnasından yararlanılabilir mi?

(03.01.2018 tarih ve 851 sayılı özelge)

Serbest Bölgeler Kanunu’nda yer alan ücret istisnası, serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödenen ücretler için geçerlidir.

Serbest Bölge Müdürlüğü’nün yazısı ile %15 olan yurt içi azami satış oranı günün ekonomik koşulları nedeniyle %50’ye çıkartılmış olsa da, şirket tarafından serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam bedelinin sadece %50’sinin FOB bedeli üzerinden yurt dışına satılması durumunda istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

Turistik otel işletmeciliği yapan şirketin imzaladığı kontenjan ve konaklama sözleşmesi damga vergisinden istisna tutulabilir mi?

(01.12.2017 tarih ve 480786 sayılı özelge)

Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları, döviz kazandırıcı faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, turistik otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketin sahip olduğu Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi’nin geçerlilik süresi dahilinde belgede yer alan faaliyet değeri ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki turizm firmaları ile yapacağı döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmeleri için damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Turizm faaliyeti kapsamında yurt içindeki turizm firmalarıyla yapılacak döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmelerine ise her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak adlarına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi’nin bulunması ve söz konusu kağıtların belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması koşulu ile damga vergisi istisnası uygulanması mümkündür.

TUGS’a kayıtlı gemide çalışan personele ödenen ihbar tazminatı gelir vergisine tabi midir?

(09.01.2018 tarih ve 23820 sayılı özelge)

İhbar tazminatları Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında ücret niteliği taşımakta olup Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesinde Türk Uluslararası Gemi Sicili’nde kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ücretlerin gelir vergisi ve fonlardan istisna edilmesi nedeniyle, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı gemilerde çalışan personele ödenen ihbar tazminatının gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı olmayan gemilerde çalışan personele ödenen ihbar tazminatlarının ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre vergilendirilmesi gerekir.

Dünya Gazetesi | 23.02.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak