E-fatura uygulaması kapsamında kayıtlı kullanıcıların ilgilendirilmesine yönelik duyuru

Google+ LinkedIn +

E-FATURA UYGULAMASI KAPSAMINDA KAYITLI KULLANICILARIN
BİLGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DUYURU
Tarihi: 13.02.2018
Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde Faturanın
tarifi;
“Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”
şeklinde yapılmıştır.
Ayrıca, www.efatura.gov.tr internet adresinde de yayınlanan 397 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğinde; e-Faturanın yeni bir belge türü olmadığı ve kâğıt fatura ile aynı
hukuki niteliklere sahip olduğu ifade edilmiştir.
Bu çerçevede; matbu kağıt faturalarda olduğu gibi, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura
uygulamaları kapsamında elektronik ortamda düzenlenerek alıcılarına elektronik ortamda
iletilebilen e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların da satılan emtia veya yapılan iş karşılığında
düzenlenmesi mecburiyeti vardır. Bir mal teslimi veya hizmet ifası olmadan fatura düzenlenmesi
ticari ve vergi mevzuatı açısından uygun bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, Başkanlığımıza intikal eden hususlardan anlaşıldığı üzere,
elektronik ortamda fatura düzenlenmesine ve alıcılarına elektronik ortamda faturanın
iletilmesine önemli katkılar sağlayan e-Fatura uygulamasına kayıtlı bazı kullanıcıların söz
konusu uygulamayı bir mal satışı ya da hizmet ifası olmadığı halde amacı dışında ( mal ve hizmet
satılmak/sunulmak istenen müşterilere; firma, satılan mal ve sunulan hizmetlerin tanıtımı,
reklâmı vb. amaçlarla) kullandıkları ve iz bedeliyle reklam, tanıtım amaçlı e-Faturaların
düzenlenerek e-Fatura uygulaması üzerinden diğer kayıtlı kullanıcılara gönderdikleri tespit
edilmiş olup, söz konusu kayıtlı kullanıcının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasından
yararlanma izinleri iptal edilmiştir.
e-Fatura belgesinin bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu olmadığı halde
yukarıda belirtilen diğer vb. amaçlarla kullanılması, gerek 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gerekse
de e-Fatura uygulamasının usul ve esaslarına aykırı olup, bu ve benzeri durumlara yol açan
kayıtlı kullanıcıların izinlerinin iptal edileceği ve Başkanlığımızca ilgililer hakkında gerekli yasal
ve cezai işlemler tesis edilmesi amacıyla ilgili Makamlara suç duyurusunda bulunulabileceği
hususu kamuoyuna,
Önemle duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı

Share.

About Author

Yorum Bırak