6183 sorunları toplantısı / Bumin DOĞRUSÖZ

Google+ LinkedIn +

 

Uzunca bir süredir yazdığım ve yeniden kaleme alınması gerektiğine, hiç olmazsa gözden geçirilmesi gerektiğine inandığım kanunlardan birisi de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’dur. Kanun bu günkü hali ile mükellef haklarını gözetmediği gibi kişilerin haklarını savunmasına da çoğu zaman pek olanak dahi vermemektedir.

Teminat müessesesi, ödeme emri, haciz, e-haciz müesseseleri sorunlu müesseselerin başında gelmektedir. Geçenlerde öğrendiğim kadarı ile vergi daireleri sadece banka hesaplarına değil, kredi limitleri üzerine de e-hacizler uygulamaya başlamıştır. Aynı meblağ için birden fazla bankaya e-haciz bildiriminde bulunulması sonucunda bazen borcun birkaç katı haciz uygulanmaktadır.

Haciz müessesesi hesaplarda tatbik anında mevcuda uygulanabilecek bir müessese iken hacizden sonra hesaba gelen tutarlarda bankalarca kendiliğinden hacze ve blokaja eklenmektedir. Bu kapsamda borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının tespit ve haczinde de hem borçluların hem idarenin yaşadığı çeşitli sıkıntılar karşımıza çıkmaktadır.

E-hacizin net düzenlemelerle ortaya konulmaması sebebiyle bankalarda nasıl uygulama yapacaklarını kestirememekte, dolayısıyla ortaya çok farklı uygulamalar ve giderek bankalar için sorumluluk doğurabilecek tatbik şekilleri karşımıza çıkmaktadır.

Bütün bu sorunlar aynı zamanda borçluları kayıt dışı çalışmaya, idareden saklayabilecekleri şekilde gelir elde etmeye itmekte, neticede Hazine zararlı çıkmaktadır.

Bu konuların, daha doğrusu 6183 sayılı Kanun’un müesseselerinin bir bütün olarak konuşulması ihtiyacı, İstanbul Vergi Merkezi’ni bu konuda bir toplantı düzenlemeye itmiştir. 6183 sayılı Kanun’un uygulama sorunlarını ve bu konudaki yargı kararlarını bir bütün olarak değerlendirmeyi amaçlayan toplantıda konu başlıkları da özellikle sorunlu alanlara göre belirlenerek çözüm yollarının oluşturulması da katkıda bulunulmak istenilmiştir.

YMM Mustafa Koç’un başkanlığını yapacağı birinci oturumda Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Binnur Çelik “Teminat, İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tahakkuk”, İstabul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. İrfan Barlas “Kamu Alacaklarının Haciz Yoluyla Takibi”, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Barış Bahçeci “İHAM İçtihadı Çerçevesinde Haciz Yetkisinin Kullanımıyla İlgili Sorunlar” başlıklı tebliğleri sunacak.

Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden ve İTO Başmüşaviri Dr. Veysi Seviğ’in başkanlığını yapacağı ikinci oturumda ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürü Rıza Bilgiç “6183 sayılı Kanun Uygulamasında Özellikle Konular”, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Bumin Doğrusöz “Ödeme Emri ve Mal Bildiriminden Kaynaklanan İhtilaflar”, Mazars Denge’den YMM Mustafa Tan “Şirket Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” başlıklı tebliğleri sunacak.

Kanyon AVM’nin bitişiğinde bulunan TOBB Konferans Salonu’nda 1 Şubat 2018 Perşembe günü yapılacak olan toplantı saat 13.00’de başlayacak. Toplantı ilgili herkese açık ve ücretsiz. Ancak önceden 0545 2243427 veya 0535 3670893 numaralı telefonlara kayıt yaptırılırsa, salonda yer açısından yararlı olacaktır.

Dünya I 25.10.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak