Çalışanlar İçin Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Google+ LinkedIn +

10.08.2016 kabul tarihli 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen ek madde uyarınca 01.01.2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katılım yürürlüğe girmiştir.

4632 Sayılı Kanun’un Ek 2. Maddesi uyarınca; 45 yaşını doldurmamış olan çalışanlara zorunlu bireysel emeklilik sistemi getirilmiş olup, Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli geçiş öngörülmüştür. Bu kapsamda, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup, Yönetmelik’in 5. Maddesinde Kamu Çalışanlarının, 6. Maddesinde ise Özel sektör çalışanlarının kapsama alınacakları tarihler düzenleme altına alınmıştır.

Bu kapsamda, özel sektörde çalışanlar açısından;

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

otomatik olarak emeklilik planına dahil olacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden daha sonra kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edileceklerdir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı gözönünde bulundurulur. Çalışan sayılarının tespitinde, yukarıda belirtilen kapsama alınma tarihleri itibarıyla geçerli Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınır. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınır. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmaz.

4632 sayılı kanuna getirilen ek madde ile çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edilmesinde çalışanın maaşından kesinti yapılır. Bu kesinti çalışanın prime esas kazancının yüzde üçü ( %3) kadardır.

Çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.

Dünya I 08.12.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak