Varlık barışı sürüyor – Bumin Doğrusöz

Google+ LinkedIn +

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun’un ihtilaflı veya kesinleşmiş borçlar ile ilgili kısaca vergi barışı olarak adlandıracağımız hükümlerinden yararlanma süreleri doldu. Ancak kanunun ‘Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması’ başlıklı ve uygulamada kısaca ‘varlık barışı’ olarak adlandırılan 7. maddesi hükmü halen yararlanmaya açık. Önce bu madde neler getiriyor kısaca hatırlatalım.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bu maddedeki hükümler çerçevesinde söz konusu varlıklarını Türkiye’ye getirmeleri halinde, Türkiye’de söz konusu varlıklara serbestçe tasarruf edebilecekler.

Söz konusu varlıkların defter tutmakla yükümlü mükellefler tarafından Türkiye’ye getirilmesi halinde bu varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeye dâhil edilebilecek, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden de çekilebilecektir.

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak gerçekte şirketlere ait olan varlıkların da şirketler tarafından Türkiye’ye anılan madde kapsamında getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu madde kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve her hangi bir vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir. Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir. Örneğin, yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle kişi hakkında gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19.8.2016 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.6.2017 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ayrıca, sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

6736 sayılı Kanun’un getirdiği bu olanaklar, 30.6.2017 günü dolmaktadır. Söz konusu madde hükmünden yararlanmak isteyenler açısından bu tarih önemlidir. Kanunun süreyi uzatma konusunda Bakanlar Kurulu’na tanıdığı yetki de bu tarihte dolduğundan, Kanun değişikliği yapılmadıkça bu sürenin Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Maliye Bakanlığı’nca uzatılması da söz konusu değildir.

Bumin Doğrusöz – Hukuka Göre

Dünya Gazetesi – 15.06.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak