Bazı kamu alacaklarında yeniden yapılandırma – Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK

Google+ LinkedIn +

27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanun’la;

■ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türlerinin ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının yine anılan kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılması,

■ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun alacaklarının da yapılandırılması, Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde faiz alınmadan veya uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük oranda faiz uygulanarak tecil yapılmasına imkan sağlanması,

■ Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükellefl erinin anılan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması,

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi sonucu alınmaya başlanacak olan ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmemesi ve eksik verilmesi gibi hallerde aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmasının engellenmesi,

Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesi, öngörülmüştür.

Yapılandırmadan yararlanılması ve ödeme

Kanun kapsamındaki yapılandırmadan yararlanan mükellefl erin, vergi asıllarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Bu halde, asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve vergi asıllarına bağlı gecikme faizi/ zamları silinecek olup, bunların yerine vergi aslı üzerinden 27 Mayıs 2017 tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergi aslı ile birlikte ödenmesi gerekecektir.

Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir. Alacağın vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş cezalardan oluşması halinde vergi cezasının % 50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine 27 Mayıs 2017 tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi gerekecektir.

Bu kanun hükümden yararlanmak isteyen mükellefl erin;

■ İlgili idareye en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunması,

■ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın ilk taksit ödemesini en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos2017 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

İstenirse ilk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılabilir ki bu takdirde, fer’i alacaklar yerine, (Yİ-Ü- FE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.

Taksit seçenekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz ay olup, anılan taksit seçeneklerine göre; yapılandırılan alacak tutarları, sırasıyla, (1,045), (1,083), (1,105), (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Yapılandırma kapsamına giren kamu alacakları

Kanunun; 1, 2, 3 ve 4’üncü maddeleriyle Maliye Bakanlığının ve bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Anılan düzenlemelere göre yapılandırmaya konu olacak kamu alacaklarının başlıcaları şu şekilde özetlenebilir:

■ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamına giren; 1) 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları, 2) 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları, 3) 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

■ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (6183 sayılı Kanun) kapsamında takip edilen asıl ve fer’i alacaklar.

■ 31 Mart 2017 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları.

■ Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve kanunun yayımı tarihi olan 27 Mayıs 2017 tarihinde veya kanunun ilgili düzenlemelerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan bazı alacaklar.

■ İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmemiş olan asli ve fer’i amme alacakları.

■ Belediyelerin 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmemiş olan su, atık su ve katı atıktan kaynaklanan alacakları.

■ 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamına giren bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari para cezaları. Kanun, sadece kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin düzenlemeler içermekte olup dönemsel olarak 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergiler veyahut beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, vergi cezaları, gecikme zammı ve faizleri gibi feri alacakları kapsamaktadır.

Anılan kanunda kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile vergi incelemesi veya tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Bunun yanında, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ya da varlık barışı gibi düzenlemeler de bu Kanun kapsamında yer almamaktadır. Öte yandan, borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran mükelleflere kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmamıştır.

Share.

About Author

Yorum Bırak