Hizmet İhracından Doğan KDV İadesi / Dr. İsmail PAMUK – Barbaros SOYLU

Google+ LinkedIn +

1-Genel Bilgiler ve İstisnanın Kapsamı:

KDVK m. 11/1-a’ya göre, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir. Zikredilen madde kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanun m. 12/2’ye göre;

-Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

-Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

gerekir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

Yurtdışındaki firmaların, Türkiye’ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye’de tüketildiğinden, bu firmalara söz konusu mal ve hizmetler için Türkiye’de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa araştırması vb. hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmez ve KDV’ye tabidir. Bu durumda faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerekir.

Yabancı firmaların Türkiye’den ithal ettiği (Türkiye’nin ihraç ettiği) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilir. 08/08/2011 tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinde yapılan açıklama uyarınca; mükellefler tarafından ihraç edilen ürünlerin üretimi için gerekli olan ve yurt dışındaki firma tarafından imal ettirilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen, bedeli de yurt dışındaki firma tarafından ödenen model kalıpların, ihraç edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Özelge: İhraç konusu malların imalatında kullanılacak olan ve yurt dışındaki firma tarafından imal ettirilen model kalıplara ait masrafların yurt dışındaki ana ortak firmaya fatura edilmesi ve bedelinin yurt dışındaki firmadan tahsil edilmesi halinde ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Diğer taraftan, model kalıplar kullanılarak üretilip yurt dışına ihraç edilen malların daha sonra Türkiye’ye geri satılma ihtimalinin bu duruma bir etkisi bulunmamaktadır (Büyük Mükellefler VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 14/12/2017 tarihli ve 64597866-130[12/2]-24181 sayılı özelgesi, Bursa VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 22/05/2014 tarihli ve 45404237-130[I.13.112]-158 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, Türkiye’de bulunan firma tarafından serbest bölgede faaliyette bulunan firmaya ihraç edilecek malların imalatında kullanılmak üzere imal edilen ve bedeli serbest bölgede faaliyette bulunan firma tarafından ödenen model kalıpların, hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır (Bursa VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 03/09/2014 tarihli ve 45404237-130[I.14.124]-239 sayılı özelgesi).

Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara verilen tadil, bakım, onarım hizmetleri hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır.

Özelge: Mükellefiyeti bulunmayan yabancı bayraklı gemilerde bulunan motorlara garanti kapsamında Türkiye’de tadil, bakım, onarım hizmeti verilmesi ve verilen hizmete ilişkin faturanın yurt dışındaki satıcı firma adına düzenlenmesi durumunda, söz konusu hizmetler, yurt dışındaki bir müşteriye yapılan hizmet niteliğinde olduğundan ve hizmetten yurt dışında faydalanılacağından, KDVK m. 11/1-a ve 12/2 gereğince KDV’den istisnadır. Diğer taraftan, Türk bayraklı gemilerde bulunan motorlara garanti kapsamında verilen tadil, bakım, onarım hizmetlerine ilişkin fatura yurt dışındaki satıcı firma adına düzenlense dahi, hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, Türk bayraklı gemilere garanti kapsamında verilen tadil, bakım, onarım hizmetlerinin KDVK m. 13/1-a maddesine göre KDV’den istisna tutulması gerekmektedir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 23/07/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2241 sayılı özelgesi).

Özelge: Mükellefiyeti bulunmayan yabancı bayraklı gemilere Türkiye’deki tersane ve limanlarda tadil, bakım, onarım hizmeti verilmesi durumunda, söz konusu hizmetler, yurt dışındaki bir müşteriye yapılan hizmet niteliğinde olduğundan ve hizmetten yurt dışında faydalanılacağından, hizmet ihracı olarak KDV’den istisnadır (GİB Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı-I’in 16/05/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.0.01.55-010.01-4 sayılı özelgesi).

Özelge: Yabancı bayraklı tekneye Türkiye’de verilen tadil, bakım ve onarım hizmetleri ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir. Yabancı tekne tarafından Türkiye’deki tersaneye yer işgali nedeniyle ödenen kira ise, hizmetten Türkiye’de faydalanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 23/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-235 sayılı özelgesi).

Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmez.

Hizmet ihracı istisna uygulamasına ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinde verilen bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

Örnek: Türkiye’de mükellef (Z) Mühendislik Ltd. Şti., Ürdün’de bulunan bir firma ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Ürdün’de inşa edilecek bir tekstil fabrikası projesi çizimini yapmış ve buna ait bedeli tahsil etmiştir.

Bu hizmet, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna olup, (Z) firması, düzenleyeceği faturada KDV hesaplamaz.

Örnek: Türkiye’de faaliyette bulunan (A) şirketi, Almanya’da yerleşik bir firma için, bu firmanın Türkiye’den satın aldığı tekstil ürünlerinin temin edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır.

(A) şirketinin, bu komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisnadır.

Örnek: Türkiye’de yerleşik olan ve seyahat acenteliği yapan (B) A.Ş., yurtdışında bulunan bir seyahat acentesinin gönderdiği turist grubuna konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti vermektedir. (B), söz konusu hizmeti karşılığında 25.000-TL almıştır. Türkiye’deki seyahat acentesi aldığı bu paranın 10.000-TL’lik kısmını, turist grubunun Türkiye’deki konaklama, yeme-içme gibi masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan sonra kendisine 15.000 TL kalmıştır.

Bu durumda, (B), yabancı seyahat acentesine 15.000-TL’lik hizmette bulunmuş olup, bu hizmet KDV’den istisna olacaktır.

Ancak, (B) A.Ş.nin turist grubuna Türkiye’de verdiği yeme-içme, konaklama gibi hizmetlerden Türkiye’de faydalanıldığından, bu hizmetler KDV’ye tabidir.

Bu mükellefin, yabancı seyahat acentesine verdiği söz konusu hizmetlere ait düzenleyeceği faturada, vergiden istisna tutulan hizmet bedeli ile vergiye tabi tutulacak hizmet bedelini ayrı ayrı gösterebileceği gibi, bu hizmetler için ayrı ayrı fatura düzenlemesi de mümkündür.

Örnek: Türkiye’de yerleşik olan ve aracılık faaliyetinde bulunan (A) şirketi, Japonya’da yerleşik bir firmanın mallarına Türkiye’de müşteri bulmaktadır.

Bu şirketin aracılık faaliyeti kapsamında yaptığı hizmetten Türkiye’de faydalanılmakta olup bahse konu hizmet ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmez. Faturanın yabancı firma adına düzenlenmiş ve hizmet bedelinin Türkiye’ye getirilmiş olması bu durumu etkilemez.

Örnek: Hollanda’da yerleşik bir firma Türkiye’den maden cevheri ithal etmektedir. Türkiye’de yerleşik (A) firması da söz konusu maden cevherinin sağlanması, kalite kontrolü, malın ihraç limanına kadar taşınması ve gemilere yüklenmesi gibi işleri yabancı firma adına yapmaktadır.

(A) firması, bu hizmetleri ile ilgili olarak yaptığı harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmekte ve bedelini Türkiye’ye getirmektedir. Yurtdışındaki firmaların, Türkiye’den ithal edecekleri mallar ile ilgili olarak, Türkiye’den aldıkları hizmetlerden yurtdışında faydalanılmaktadır.

Bu nedenle, (A) firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.

Örnek: Irak’ta yerleşik bir firma, Irak’taki bir sulama projesini üstlenen (A) Türk firması hakkında, (B) Türk danışmanlık firmasından yeterlik araştırması yapmasını istemiştir.

(B) danışmanlık firması, bu hizmeti ile ilgili olarak yaptığı harcamaları ve komisyon ücretini yabancı firmaya fatura etmiş ve karşılığını döviz olarak Türkiye’ye getirmiştir.

(A) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanılmakta olup (B) danışmanlık firmasının yaptığı bu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.

Örnek: Türkiye’de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan’da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan’da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır.

Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında değerlendirilmez.

Örnek: Türkiye’de mukim (Z) firması Almanya’da mukim (Y) firması ile yapmış olduğu sözleşme kapsamında yurtdışındaki kontörlü kredi kartı müşterilerine internet ortamında servis, destek, danışmanlık hizmeti vermektedir. Söz konusu hizmetlere ilişkin fatura Almanya’da mukim (Y) firması adına düzenlenmiş ve karşılığı döviz olarak Türkiye’ye gelmiştir.

(Z) firmasının hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından, (Y) firmasına vermiş olduğu hizmet, hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilir.

Örnek: Türkiye’de mukim (A) firması ABD’de yerleşik (B) firmasından yine ABD’de yerleşik finansal kiralama şirketi aracılığıyla 60 ay süreyle kiralamış olduğu uçakları Türkiye’ye getirmeden Rusya’da yerleşik bir firmaya kiraya vermiştir.

Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında değerlendirilmez.

Örnek: Türkiye’de mukim (T) havayolu firması kendisine ait uçaklarla yurtdışındaki havayolu firmalarına kendi uçuş ekibinin denetimi ve yönetimi altında uçuş saatine endeksli ücretlendirme yapılmak suretiyle yurtdışında uçuş hizmeti vermektedir. (T) havayolu firmasının yurtdışındaki havayolu firmalarına yurtdışında vermiş olduğu uçuş hizmeti KDV’nin konusuna girmediğinden hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmez.

08/08/2011 tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinde örneklere göre, Türkiye’deki bir mükellef tarafından;

-Yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya yurt dışındaki inşaatlara ilişkin olarak Türkiye’den verilen mühendislik, proje-taahhüt ve danışmanlık hizmeti,

-Yurt dışındaki bir firmanın Türkiye’den ithal edeceği mallara ilişkin olarak Türkiye’de verilen kalite kontrol, barkodlama, elleçleme, aracılık, imalatçı seçimi, sipariş takibi vb. hizmetler,

KDV’den istisnadır.

Özelge: Google ile Apple’a teslim edilen bilgisayar oyunları yazılımları kapsamında, oyunun oynanması esnasında elde edilen reklam gelirleri ile oyunda bir üst seviyeye geçilmesi için yüklenilen yazılımların gelirleriyle ilgili olarak Google ve Apple tarafından şirkete verilen pay ile ilgili olmak üzere; Türkiye’de hazırlanan bilgisayar oyunları uygulamasına ilişkin verilen hizmetin yurt dışındaki bir müşteri (kullanıcılar) için yapılması ve bu hizmetten yurtdışında faydalanılması halinde, bu hizmet KDVK m. 11/1-a’ya göre hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilecek, ancak bilgisayar oyunları uygulamasının yurt içi ve yurt dışı kullanımına yönelik ayrım yapılamaması halinde, münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmete ilişkin Google ve Apple tarafından verilen paylar üzerinden ise KDV hesaplanması gerekmektedir (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 12/07/2019 tarihli ve 84974990-130[KDV-1/İ/1-2016-12]-235439 sayılı özelgesi).

Özelge: Yerli yapımcı ve televizyon kanallarının yayın haklarına sahip olduğu dizi ve film içeriklerinin, yabancı dijital platformlarda (youtube, daily motion vb.) gösterilmesi hizmeti; söz konusu dizi ve film içeriklerinin yurt içi erişime kapatılarak sadece yurt dışında izlenilmesi, bu hususun tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tevsik edilmesi ve hizmet ihracına ilişkin diğer şartların sağlanması halinde, KDVK m. 11/1-a’ya göre hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, bahse konu dizi ve filmlere Türkiye’deki internet kullanıcılarının da erişim imkanının bulunması halinde, hizmetten yararlanma Türkiye’de gerçekleşeceğinden, söz konusu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacak ve ilgili yurt dışı dijital platformlarına verilen hizmetler için düzenlenecek faturada KDV hesaplanması gerekecektir (İstanbul VDB Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 25/09/2019 tarihli ve 39044742-130[Özelge]-E.790034 sayılı özelgesi).

Özelge: Esas faaliyet konusunun Türkiye ve yakın bölgeyle ilgili araştırma raporları hazırlamak olan şirketin, faaliyet konusu ile ilgili olarak merkezi yurtdışında bulunan Columbia Üniversitesi’nin çeşitli konularda talep ettiği araştırmaları yaparak sonuçlarını raporlar halinde sunması ve yine söz konusu üniversitenin yurtdışında düzenlediği çalıştay ve organizasyonlara ilişkin ilgili akademisyen ve kişiler ile irtibata geçerek bu kişilerin katılımlarını sağlanması hizmetleri; söz konusu hizmetlerin adı geçen üniversitenin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin olmaması, bu hizmetlerden yurtdışında yararlanılması halinde, hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 01/02/2017 tarihli ve 39044742-010.01-32663 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mukim bulunan firmalara yapılan web sitesi ve yazılım satışlarının müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması ve Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgisinin bulunmaması kaydıyla hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır (Yalova Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 13/08/2020 tarihli ve 42152853-010.01[7720694219]-9100 sayılı özelgesi).

Özelge: İnternet adresi isminin kiralanması şeklindeki satışı, söz konusu hizmetin yurtdışındaki müşteriye verilmesi ve hizmetten yurtdışında yararlanılması durumunda KDV’den istisnadır (Denizli VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 09/02/2015 tarihli ve 51421814-130[1-2014-139]-18 sayılı özelgesi).

Özelge: İnternet ortamını oluşturan sunuculara çeşitli lokasyonlarda yer alan sunucu (server) bilgisayarlar üzerinden yer sağlayıcılık (hosting) hizmeti; hizmetin yurt dışındaki müşterilere verilmesi, hizmetten yurtdışında faydalanılması ve hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilmesi halinde, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecektir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 24/10/2016 tarihli ve 39044742-KDV.11-178274 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye’de çekimleri yapılarak hazır hale getirilen dizinin hak ve mülkiyetinin yurtdışında mukim firmaya satışından elde edilen bedelin, söz konusu firma tarafından daha önce Türkiye’den hak ve mülkiyeti alınmış dizi ve filmlerin dijital platformlar üzerinden Türkiye’de ve yurtdışında izlenme verileri baz alınarak bulunacak (tevsik edilmesi şartıyla) yurtdışında izlenme oranına isabet eden kısmının hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır (İstanbul VDB Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 25/09/2019 tarihli ve 39044742-130[Özelge]-E.790031 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye’de hazırlanmış olan bilgisayar oyun programlarına ilişkin verilen hizmetler ile bunların indirilmesi esnasında verilen reklam hizmetinin yurt dışındaki bir müşteri (kullanıcılar) için yapılması, bu hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, bu hizmetler hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilebilecektir (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 25/01/2019 tarihli ve 84974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2016/06]-35748 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında mukim olan bir firmaya internet ve telefon üzerinden verilen şarkı, melodi, müzik, sohbet hizmeti, gerekli diğer şartları taşıması halinde, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecektir (Antalya VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 26/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-215-49 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında yerleşik firmalara ait yabancı bayraklı gemiler ile Türkiye’de yerleşik firmalara ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan gemilere Türk kara sularında, ancak limanların dışında verilen gözetim hizmetleri, KDVK m. 11/1-a ve 12/2’deki şartlar çerçevesinde KDV’den istisnadır (GİB’in 11/11/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.0.06.53-010-22 sayılı özelgesi).

Özelge: Merkezi Türkiye’de, şubesi ise serbest bölgede bulunan firmanın, yurt dışındaki müşteriler için serbest bölgede bulunan şubesi tarafından ifa edilen Ar-Ge mühendislik hizmeti, yurt dışındaki firmaların yurt dışındaki faaliyetlerine yönelik olması halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecektir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 03/09/2013 tarihli ve 39044742-130-1422 sayılı özelgesi).

Özelge: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen altının, bu rejim kapsamında gümrük beyannamesi ile yurt dışına gönderilmesi mal ihracı, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye gelen altının işlenerek yurt dışına gönderilmesi ise, hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 09/02/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-504 sayılı özelgesi).

Özelge: Dahilde işleme rejiminden farklı olarak geçici ithalat (geçici kabul) rejimi kapsamında yurt dışından gelen malın mülkiyeti geçici ithal işlemini yapana geçmemektedir.  Buna göre, geçici ithalat rejimi kapsamında getirilen araçların iç dizayn işlemlerinin yapılarak yurtdışına gönderilmesinin, diğer şartların da yerine getirilmesi kaydıyla, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (GİB Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı I’in 30/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.0.01.54-130-2 sayılı özelgesi).

Özelge: Türk bayraklı ve yabancı bayraklı gemilerde bulunan katı atıkların yakılmasına yarayan üniteden, bu ünitede yakılması yasak olan maddelerin yakılıp yakılmadığının öğrenilmesi amacıyla alınan küller ile gemilerde yer alan tuvaletlerde kullanılan atık sular ve diğer kullanma sularının denizi kirletip kirletmediğinin öğrenilmesi amacıyla ifa edilen hizmetler, yurt dışında yerleşik firmalara ait yabancı bayraklı gemiler ile Türkiye’de yerleşik firmalara ait uluslararası deniz taşımacılığı yapan gemilere verilmesi halinde, hizmet ihracı olarak değerlendirilebilecektir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 07/04/2014 tarihli ve 39044742-KDV.13-750 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından yurt dışında mukim grup şirketlerine verilecek yönetim hizmetleri kapsamında marka stratejilerinin oluşturulması, henüz pazarda yer almayan ürünlerin lansman planlarının yapılması, masraf bütçelerinin oluşturulması, pazarlama ekip çalışanlarının yönetilmesi, bölge ülkelerdeki pazar araştırmalarına destek verilmesi, ürün tanıtımında kullanılacak medikal içeriklerin, malzemelerin ve yöntemlerin belirlenmesi, ülkeler arasında koordinasyonun sağlanması, bölgesel kongrelere destek olunması, satış ve pazarlama çalışanlarına eğitimler konusunda destek olunması ile ilgili hizmetler, bu hizmetlerin söz konusu şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin olmaması, diğer bir ifade ile bu hizmetlerden yurt dışında yararlanılması ve gerekli diğer şartların da birlikte gerçekleşmesi halinde, KDVK m. 11/1-a kapsamında KDV’den istisna olacaktır (Büyük Mükellefler VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 10/04/2014 tarihli ve 64597866-130[12-2014]-33 sayılı özelgesi).

Özelge: İhracatı yapılacak işlenmiş tütünlerin ambalajlanmasına yönelik olarak yurt dışındaki firmaya Türkiye’de verilen hizmetler, hizmet ihracatı kapsamında olup, işleme ilişkin olarak yurt dışındaki müşteri adına faturanın “hizmet ve ambalaj bedeli” şeklinde düzenlenmesinin istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır (İzmir VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 30/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-105 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye’deki şubenin Japonya’daki ana merkeze, birebir görüşme ve toplantı yoluyla ya da internet, e-posta, telefon, tele-konferans vb. iletişim araçları yoluyla Türkiye’de verdiği danışmanlık hizmetinin; yurt dışındaki yerleşik firmanın Türkiye dışında gerçekleştireceği (Türkiye dışındaki pazarlarla ilgili) teslim ve hizmetleri için faydalanacağı mahiyette olması halinde, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 29/09/2014 tarihli ve 39044742-130-2305 sayılı özelgesi).

Özelge: Firmanın internet üzerinden yurt dışındaki müşterilerine verdiği İstanbul ve Türkiye’nin doğal, kültürel, turistik değerlerinin sesli ve görüntülü tanıtılması hizmeti, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecektir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 10/12/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2204 sayılı özelgesi).

Özelge: Firmanın Hollanda’da bulunan şubesine vermiş olduğunu yazılı tercüme hizmeti, KDVK m. 11/1-a ve 12/2 kapsamında KDV’den istisnadır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 27/08/2013 tarihli ve 11395140-105[229-2012/VUK-1]-1358 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında bulunan firmaya internet üzerinden anket yoluyla yapılan araştırma proje hizmeti karşılığında alınan hizmet bedeli, söz konusu hizmetten yurt dışında yararlanıldığından, hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır. Ancak, söz konusu hizmetin yurt dışındaki firmanın Türkiye’ye satacağı mallarla ilgili olması halinde, hizmetlerden Türkiye’de faydalanılacağından, söz konusu hizmetin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 23/11/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2080 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında ikamet eden Türkiye veya yabancı uyruklu müşteriler için İngiltere’de vize alabilme, göçmenlik başvurusu, hukuki sürecin nasıl işlediği konularında verilecek olan danışmanlık hizmetleri, hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 10/02/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14011-50-199 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından, yurt dışında mukim firmalara verilen yazılımların farklı dillere çevrilmesi hizmeti, hizmetten yurt dışında yararlanılacağından, hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 09/08/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2483 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından yurt dışında mukim üretici firmanın temsilcisi olarak, yurt dışında yerleşik yabancı kişi ve kuruluşlara yapılan satışlar nedeniyle elde edilen komisyon geliri ile satışlarda öngörülen kotanın aşılmasına bağlı olarak ödenecek ilave bedelin yurt dışında yerleşik olan yabancı müşterilere yapılan satışlardan kaynaklanan kısmı, hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır (Muğla VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 19/07/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/21-116 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışındaki firmaya, tohum ıslahı çalışmalarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışması yaparak sonucunda elde edilen bulguları rapor halinde sunulması hizmeti, hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır (Antalya VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 01/06/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2011.110-321 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında mukim bir firmaya yapılan elektronik kitap satışının, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 05/03/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-851 sayılı özelgesi).

Özelge: Seyahat acenteciliği faaliyetinde bulunan firma tarafından, yurt dışında yerleşik firmaların gönderdiği turist guruplarına Türkiye’de verilen konaklama, tur düzenleme ve yeme-içme hizmeti karşılığında yurt dışındaki firmadan alınan komisyon bedeli, hizmet ihracı olarak değerlendirilecektir (Antalya VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 07/12/2010 tarihli ve B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-75-133 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından yurt dışında mukim fon yönetim şirketlerine Türkiye’de verilen danışmanlık hizmetleri, bu hizmetlerin söz konusu şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin olmaması, diğer bir ifade ile bu hizmetlerden yurtdışında yararlanılması şartıyla, hizmet ihracı kapsamındadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 23/11/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2100 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından yurt dışındaki ilaç firmaları adına Türkiye’deki üniversite hastanelerinde yaptırılan klinik araştırmalardan elde edilen sonuçların bu firmalara gönderilmesi, yurt dışındaki müşteriler için yapılan ve yurt dışında yararlanılan bir hizmet sayılacağından, bu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır (GİB’in 31/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.0.01.55-130-3 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında mukim şirkete ait tıp dergilerinin Türkiye’de basılması ve bu dergilerin yurt dışındaki abonelerine posta yoluyla gönderilmesi hizmetlerinden yurt dışında faydalanıldığından, bu işlem hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 09/04/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1245 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışındaki mukim firmanın Türkiye’den satın aldığı bir uçağın sökülmesi, çıkan parçaların paketlenmesi, ambalajlanması ve yurt dışına gönderilmek üzere gümrük işlemlerinin tamamlanması, gümrük sahasında müşteri temsilcisine teslim edilmesi şeklinde verilen hizmetlerden yurt dışında faydalanılacağından, bu hizmetlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 26/07/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1106 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından yurt dışındaki müşteriler için internet ortamında verilen servis, destek, danışmanlık ve bilgi hazırlama hizmetinin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna edilmesi mümkündür (Antalya VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 30/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.147-55 sayılı özelgesi).

Özelge: Youtube’da yayımlanan video içeriklerinin münhasıran yurt dışında izlenme karşılığında sunulan bir video gösterim hizmeti olması halinde, söz konusu hizmet KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre (hizmet ihracına ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla) hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. Ancak, Youtube’da yayımlanan video içeriklerinin yurt dışının yanı sıra yurt içinde de izlenmesinin mümkün olması durumunda, münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmete ilişkin elde edilen gelirlerin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu hizmetler için genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekmektedir (Muğla VDB Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü’nün 12/08/2020 tarihli ve 93996897-130-E.64952).

Özelge: Firma tarafından verilen hizmetin, Türkiye’de imal edilip ihraç edilen ürünün İtalyan firması adına üretim süreçlerine ilişkin gözetim ve denetim hizmeti olduğu anlaşıldığından, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurtdışında yararlanılan bu hizmetin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna olması gerekmektedir (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 21/04/2017 tarihli ve 84974990-130[01-2015/47]-125981 sayılı özelgesi).

Özelge: Ana ortak veya ilişkili firmalar arasındaki borç verme işlemleri, finansman hizmeti olarak değerlendirilmekte ve KDVK m. 1/1’e göre bu işlemler nedeniyle hesaplanacak faiz tutarları KDV’ye tabi bulunmaktadır. Ancak, yurt dışında mukim bağlı ortağa verilen ve yurtdışında faydalanılan finansman hizmetinin, KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Hizmet İhracı” başlıklı II/A-2 bölümünde belirtilen şartların sağlaması kaydıyla, KDV’den istisna tutulması mümkündür (Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 03/02/2020 tarihli ve 61504625-130-5900 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında faaliyet gösteren firmaya yine yurt dışında inşa ya da tadil edilmekte olan gemileri için internet üzerinden verilen proje çizimleri ya da teknik destek hizmetleri, hizmet ihracatı istisnası kapsamındadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 27/02/2017 tarihli ve 39044742-KDV 12-57252 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından ihraç edilen ancak ihracatı gerçekleşene kadar bekletilen araçlar için aynı firma tarafından verilen ve ayrıca fatura edilen bakım ve depolama hizmetleri ile diğer hizmetlerden yurt dışında yararlanıldığından, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, söz konusu hizmetlerin hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkündür (Ankara VDB Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 23/08/2019 tarihli ve 84974990-130[11-2019/21]-E.280194 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından, yurtdışındaki lisans sahibi firmanın talebi üzerine Ar-Ge merkezinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilen gayrimaddi hakların (know-how) yurt dışındaki lisans sahibi firmalara kendi merkezlerinde (yurtdışında) yapacakları çalışmalarda değerlendirmek üzere gönderilmesi, hizmet ihracı kapsamındadır (Büyük Mükellefler VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 12/08/2015 tarihli ve 64597866-130[12-2016]-18670 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışındaki sigorta şirketinin müşterilerinin Türkiye’ye geldiklerinde hastalanmaları durumunda tedavinin seyrinin belirlenmesi, yapılan tedavi masraflarının uygun olup olmadığının tespiti, masraflarda indirim talep edilmesi ve benzeri şekillerde verilen hizmetler, hizmet yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecektir (Antalya VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 12/06/2018 tarihli ve 76464994-130[KDV-2017-37]-113267 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye’de hiçbir faaliyeti bulunmayan ABD mukimi firmanın üretmiş olduğu farmasotik kimyasalın fikri ve sınai haklarının Türkiye’de korunması amacıyla ilgili firmaya verilen danışmanlık hizmeti, hizmetten Türkiye’de faydalanılması nedeniyle KDV’ye tabi olup, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 24/05/2016 tarihli ve 84974990-130[11-2015 /60]-96425 sayılı özelgesi).

Özelge: Gümrük antreposuna konulan ithalata veya transit eşyaya yönelik yurt dışında mukim firmaya verilen gümrük müşavirliği hizmeti, Türkiye’de ifa edilmesi ve hizmetten Türkiye’de faydalanılması nedeniyle hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 18/09/2017 tarihli ve 35672403-010.01[130-05-2017-6]-62 sayılı özelgesi).

Özelge: Şirket tarafından verilen ATR dolaşım belgelerini onaylama hizmetinin Türkiye’de ifa edilmesi ve hizmetten Türkiye’de faydalanılması nedeniyle hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir (Bursa VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 11/07/2019 tarihli ve 45404237-130[I-18-3]-E.127665 sayılı özelgesi).

Özelge: Şirket tarafından personel istihdam edilerek iç denetim prosedürlerinin uygunluk denetiminin yapılması ve tüm çalışmaların rapor halinde bağlı olunan Almanya’daki genel merkeze gönderilmesi ve genel merkezin Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili olarak görevlendirilecek personelin bu konuyla ilgili ücret bordro maliyetlerinin yurtdışına yansıtılması işlemi, söz konusu hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve yurt dışındaki müşterinin bu hizmetten Türkiye’de faydalandığından, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp genel esaslar çerçevesinde KDV’ye tabidir (Büyük Mükellefler VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 10/03/2017 tarihli ve 64597866-130[12-2016]-4417 sayılı özelgesi).

Özelge: Proje danışmanlık hizmetinin yurt dışında ifa edilmesi ve bu hizmetinizin yurt dışında yerleşik petrol firmasının Türkiye’de yürüteceği faaliyetlerine yönelik olmaması durumunda, bahse konu hizmeti KDV’nin konusuna girmeyeceğinden, hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 19/12/2014 tarihli ve 39044742-KDV.11-2695 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurtdışında verilen hizmetler KDV’nin konusuna girmediğinden, düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacak ve bu hizmetler hizmet ihracı sayılmayacaktır (İzmir VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 16/03/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-334 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışındaki bir firmaya vinç kiralanması işlemi Türkiye’de yapılan veya Türkiye’de faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmemekte ve dolayısıyla hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmemektedir (Trabzon VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 16/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-37-2011-5 sayılı özelgesi).

Özelge: International Marine Certification Institute (IMCI) denetleme kuruluşundan Community Europe (CE) uygunluk belgesi almak için sözleşme yapan Türk imalatçıların deniz araçlarını Avrupa Birliği kurallarına (CE) uygun inşa edip etmediğine ilişkin IMCI kuruluşuna verilen hizmet, Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış ise de bu hizmet sonucunda verilecek CE uygunluk belgesinden Türkiye’de faydalanılacağından hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır (Muğla VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 03/08/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/20-120 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye’deki ihracatçılara ve nakliyecilere, Türkiye’de verilen gemi temini hizmeti, hizmetten Türkiye’de faydalanılması nedeniyle, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilemez (Mersin VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 21/02/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-12-23 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından yurt içinde faaliyet gösteren reklam firmasından, reklam filmi yurt dışında gösterilmek üzere alınan reklam hizmetinin; hizmet yurt içinde verildiğinden ve hizmetten yurt içinde faydalanıldığından, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 04/08/2014 tarihli ve 39044742-KDV 12-2007 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında mukim ortağa, satış sonrasında Türkiye’de de kullanılmak üzere yapılacak marka satış işlemi, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilemez (İzmir VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 10/08/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-374 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından internet üzerinden paralı üyelik sistemi ile kullanıcılara verilen arkadaşlık ve evlilik hizmetlerinden, üyelerce hem yurt içinde hem de yurt dışında yararlanıldığından (diğer bir ifade ile bu hizmetlerden sadece yurt dışında faydalanılmadığından), bu hizmetlerin, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 02/07/2013 tarih ve 39044742-130-955 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye üzerinden transit ticaret yapan yurt dışındaki firmalara Mersin Limanında verilen gümrük müşavirliği hizmetinin Türkiye’de verilmesi ve hizmetten Türkiye’de faydalanılması nedeniyle hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır (Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 04/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-16-3 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye’de bulunan hava meydanlarındaki havayolu şirketlerine yurtdışındaki firmalarca yapılacak uçak kimyasalları ve motor yedek parça teslimleri için yurtdışındaki firmalara verilen aracılık hizmetlerinin, hizmetten Türkiye’de faydalanılması nedeniyle KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir (İzmir VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 03/03/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-274 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında mukim yapım şirketleri tarafından Türkiye’de çekimleri gerçekleştirilen film ve reklamlar yalnızca yabancı ülke televizyonlarında yayınlanacak olsa dahi, söz konusu film ve reklam çekimlerine yönelik olarak Türkiye’de verilen aracılık, teknik (ses, ışık, dekor, kostüm, makyaj, seslendirme gibi), lojistik ve benzeri hizmetlerden yurt dışında mukim yapım şirketleri Türkiye’de faydalandığından bu hizmetlerin hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 24/04/2014 tarihli ve 39044742-130-1163 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından yurt dışında yerleşik mal talep eden firmalar ile yurt dışında yerleşik tedarikçi firmaların tanıştırılması şeklinde Türkiye’den verilen müşteri bulmaya yönelik aracılık hizmetleri yurtdışında ifa edildiğinden ve bu hizmetten yurtdışında faydalanıldığından, söz konusu hizmet KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu nedenle, söz konusu hizmetler bakımından KDV istisnası uygulanmayacaktır (Mersin VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 29/08/2013 tarih ve 18008620-130[ÖZG-2012-32]-91 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında mukim grup firma elemanlarına, Türkiye’de şirket merkezinizde verilen eğitim hizmeti, Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmakta olup, bu hizmetlerin KDV’den istisna tutulması mümkün değildir (Büyük Mükellefler VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 15/11/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-12-2-147 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt içinde yerleşik firma tarafından yurt dışındaki okullara Türkiye’den öğrenci bulmak için verilen aracılık hizmeti, yurtdışında yerleşik okulun öğrenci bulma hizmetinden Türkiye’de faydalanılması nedeniyle KDV’ye tabi bulunmaktadır (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 15/02/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7629-74 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışında yayımlanan bir dergiye Türkiye’de abone bulma şeklinde vereceği hizmetten, yurt dışındaki müşteri Türkiye’de yararlanmış olacağından, bu hizmetin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 19/07/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2-2010-14001-43-561 sayılı özelgesi).

Özelge: Türkiye’de mukim sigorta şirketince yurt dışında mukim reasürör şirkete ödenen toplam reasüre prim tutarı üzerinden hesaplanan komisyon gelirlerine yönelik yurt dışında mukim reasürör şirketten alınan komisyon tutarları ile yurt dışında mukim sigorta şirketleri tarafından sigortalanan kişilerin (yurtdışında yerleşik ve yurtdışında sigortalı kişilerin) sigorta kapsamında Türkiye’de aldıkları hizmet bedellerinden ayrı olarak yurt dışındaki asistans şirketlere fatura edilen olay ve dosya başı bedellerinin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 21/05/2014 tarihli ve 39044742-130-1398 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışına bilgi göndermek suretiyle verilen hizmetlerden yurt dışında yerleşik firmaların Türkiye’de gerçekleşecek teslim ve hizmetleri için faydalanıldığı anlaşıldığından, verilen temsilcilik ve danışmanlık hizmetlerinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır (Ankara VDB (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 10/09/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14011-12-717 sayılı özelgesi).

Özelge: KDVK m. 11/1-a’ya göre yalnızca serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler istisna kapsamında olduğundan, firma tarafından Almanya’da mukim bir şirkete verilen serbest bölgede müşteri bulma hizmetinden, serbest bölgede faydalanıldığından, söz konusu hizmet üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir (Sakarya VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 27/01/2020 tarihli ve 41931384-130[11-2017-14]-4652 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışındaki yatırımcıların yine yurt dışında mukim bankalardan kredi temin etmek suretiyle Türkiye’den satın alacakları gayrimenkullere ilişkin olarak yurt dışında mukim bankalara Türkiye’de verilen gayrimenkul değerleme hizmetinden Türkiye’de faydalanıldığından, bu işlem hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmez (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü’nün 25/01/2021 tarihli ve 39044742-130[Özelge]-62641 sayılı özelgesi).

2-İstisnanın Tevsiki ve Beyanı:

Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (bedelin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.

İhracat istisnası, hizmetin ifa edildiği vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir. Beyan, yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin tamamlandığı/ifa edildiği dönem beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 302 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.

Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa hizmetin bedeli girilir. “Yüklenilen KDV” sütununa ise bu hizmetin bünyesine giren, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin IV/A bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak hesaplanan KDV tutarı yazılır. İade talep edilmemesi halinde, “Yüklenilen KDV” alanına “0” yazılır.

Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmez. Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.

Ancak, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin % 50’si, hizmet bedelinin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilir.

08/08/2011 tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinde yapılan açıklamaya göre; kabotaj hakkının düzenlendiği 20/04/1926 tarih ve 815 sayılı Kanunun 1’inci maddesi gereğince, yabancı bayraklı gemilerin Türkiye içinde taşıma yapma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, yabancı bayraklı gemilere yapılan tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin “yurt dışındaki bir müşteriye” “yurt dışında faydalanılmak üzere yapılan” bir hizmet olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Örnek: (A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı bir gemiye Mayıs/2017 döneminde vermiş olduğu bakım ve onarım hizmetine ilişkin hizmet ihracı kapsamında bedeli 100.000-ABD Doları olan fatura düzenlemiş olup, yapmış olduğu bu hizmet nedeniyle yüklenip indirim yoluyla telafi edemediği 30.000-TL KDV’nin iadesini Mayıs/2017 dönemine ilişkin KDV beyannamesinde talep etmiştir. Mükellef bakım ve onarımını yaptığı söz konusu geminin Tuzla Liman Başkanlığından giriş çıkış yaptığını tevsik eden belgeyi sunmuş, ancak hizmet bedelinin Türkiye’ye getirildiğine ilişkin herhangi bir belge ibraz etmemiştir.

(A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti.nin söz konusu KDV iade talebine ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde, iade edilecek KDV’nin yarısı olan 15.000-TL, hizmet bedelinin Türkiye’ye getirildiğine ilişkin belge aranmaksızın iade edilir.

(A) Denizcilik Servis Hizmetleri Ltd. Şti. hizmet bedeline ilişkin 40.000-ABD Dolarını Türkiye’ye getirdiğini tevsik eden belgeyi 2017 yılının Eylül ayında ibraz etmiştir. Bu durumda, hizmet bedelinin yarısı olan 50.000-ABD Dolarının % 80’i (40.000/50.000) Türkiye’ye getirilmiş olduğundan, iadesi yapılmayan KDV tutarı olan 15.000-TL’nin % 80’ine isabet eden 12.000-TL’nin iadesi yapılır.

Özelge: Firmanın yurt dışındaki firmalara yaptığı telekomünikasyon hizmet ihracına ilişkin bedelden aynı firmalardan yaptığı telekomünikasyon hizmet ithalatına ait bedel düşüldükten sonra (mahsuplaşma yoluyla) kalan tutara ilişkin döviz bedelinin Türkiye’ye getirilmiş olması ve mahsuplaşmanın da tevsik edilmesi halinde bu işlemlerle ilgili olarak yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV’nin hizmet ihracı kapsamında iadesi mümkün bulunmaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 26/07/2013 tarihli ve 39044742-KDV 12-1115 sayılı özelgesi).

Özelge: Hizmet ihraç edilen yurt dışındaki müşteriden, aynı zamanda hizmet ithalinin de yapılması ve ihracat tutarının ithalat tutarından fazla olması halinde aradaki farka isabet eden döviz alım belgesinin ibrazı yeterli olup, taraflar arasında düzenlenen mahsuplaşma yazılarının da tevsik edici belge olarak ibrazı gerekmektedir (Manisa VDB Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü’nün 10/04/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-48-32 sayılı özelgesi).

Özelge: Hizmet ihracında, hizmet bedelinin yurt dışındaki firma tarafından avans olarak ödenmesi ve bu ödemenin banka ve firma kayıtları ile söz konusu hizmete ilişkin olduğunun tevsik edilmesi halinde, hizmet bedelinin döviz olarak getirildiği kabul edilebilecektir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 17/11/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2029 sayılı özelgesi).

Özelge: Yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmete ilişkin hak ediş bedellerinin (döviz olarak) önce yurt dışındaki müşterinin Türkiye’de mukim ana firmasının bankadaki tek akreditif hesabı üzerinden Türkiye’ye getirilmesi ve sonra yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturaya ilişkin olarak “yurt dışı kaynaklı” ibaresi ile hizmeti yapan firmanın banka hesabına havale edilmesi durumunda, söz konusu banka dekontu hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğinin tevsiki açısından geçerli sayılacaktır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 28/05/2014 tarihli ve 39044742-KDV 12-1491 sayılı özelgesi).

Özelge: Hizmet ihracatı istisnası kapsamında değerlendirilen işlemlerle ilgili hizmet bedelinin bankalar aracılığıyla yurtdışından getirilerek döviz tevdiat hesaplarına alındığını gösteren alacak dekontlarının hizmet ihracında geçerli belge sayılması mümkün bulunmaktadır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 11/07/2013 tarihli ve 39044742-KDV 12-1025 sayılı özelgesi).

3-KDV İadesi İçin Gerekli Belgeler:

Hizmet ihracından doğan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

-Standart iade talep dilekçesi,

-Hizmet faturası veya listesi,

-Ödeme belgesi (bedelin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.),

-Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi,

-Yüklenilen KDV listesi,

-İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.

4-Sonuç:

Hizmet ihracı, KDV m. 11/1-a uyarınca KDV’den istisnadır. Ancak özellikle mallara yapılan hizmetlerde, ihracatın hizmet ihracı mı, yoksa mal ihracı mı olduğu konusunda duraksamalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, konuya ilişkin mükelleflerce istenilmiş çok sayıda özelge bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, yol gösterici olması amacıyla hizmet ihracına ilişkin verilmiş özelgeler de özetlenmiştir.

Dr. İsmail PAMUK – Yeminli Mali Müşavir

Barbaros SOYLU – S.M. Mali Müşavir

04.02.2022

Share.

Comments are closed.