Kısmi Tevkifata Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi – 10. Bölüm / Dr. İsmail PAMUK – Barbaros SOYLU

Google+ LinkedIn +

5.2.13-Diğer Hizmetler

KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve KDVGUT’nde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Belediyeler 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer almadığından bu bölüm kapsamda tevkifat yapmayacaklardır[1].

21/06/2012 tarihli ve KDVK-63/2012-3 sayılı KDV Sirkülerinde, bu kapsamdaki tevkifat uygulamasına ilişkin aşağıdaki örnekler verilmiştir.

Örnek: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kuruma verilen yapı malzemelerinin test edilmesi, şoförsüz araç kiralama hizmetleri (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Örnek: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kuruma verilen; yatay trafik işaretleme çalışmalarında yatay işaretlemeye hazırlık ve yatay işaretlemenin korunması hizmeti ile otoyol ve karayolu güzergahında malzeme, araç-gereç ve personel nakli hizmeti (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Örnek: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kuruma verilen şoförü ile birlikte araç kiralama hizmetinde, şoför bedeli ile araç kiralama bedelinin ayrıştırılamaması halinde hizmet bedelinin tamamına işgücü temin hizmeti kapsamında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Şoför bedelinin araç kiralama bedelinden ayrıştırılabilmesi halinde, şoför bedeline (9/10), araç kiralama bedeline (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Örnek: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kuruma verilen, gemi parçalarının kumlanması ve boyanması hizmeti (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Konu hakkında verilmiş özelgeler aşağıda özetlenmiştir.

Özelge: Üniversite tarafından bir anket firmasından alınan anket hizmetinde, anket yapanların üniversitenin sevk, idare ve kontrolünde bulunması halinde (9/10) oranında; anket yapanların üniversitenin sevk, idare ve kontrolünde bulunmaması halinde ise, üniversitenin 5018 sayılı Kanun kapsamında bulunması nedeniyle bu bölüm dahilinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır (Kastamonu Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 12/03/2015 tarihli ve 57062627-Katma Değer Vergisi-3 sayılı özelgesi).

Özelge: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yar alan Orman Genel Müdürlüğüne verilen olduğunuz yakıtsız ve şoförsüz araç kiralama hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin (5/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir (Kastamonu Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 13/03/2015 tarihli ve 57062627-93-96-5 sayılı özelgesi).

Özelge: Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkulün 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kuruma kiralanması işleminde, kira bedeline ilişkin KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 28/08/2013 tarihli ve 84974990-130[9-2012/ 51]-933 sayılı özelgesi).

Özelge: 5018 sayılı Kanuna ekli listede yer alan Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu … İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine karşı ifa edilen puana dayalı sonuç karşılığı cihaz kurulumu (biyokimya, hormon, hepatit) işi, (5/10) oranında KDV tevkifatına tabidir (Batman Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 13/04/2015 tarihli ve 25410040-130[9-2014/8]-6 sayılı özelgesi).

Özelge: 5018 sayılı Kanun kapsamında bulunan döner sermaye işletme müdürlüğüne satışı yapılan pacs sistemi sunucusu, harici depolama sistemi artırımı ve server veri tabanı sistemi mal teslimi niteliğinde olduğundan KDV tevkifatına tabi tutulmaması, server işletim sistemi ise yazılım hizmeti olduğundan (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekir (Kayseri VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 14/04/2015 tarihli ve 50426076-130[9-2014/20-1157]-59 sayılı özelgesi).

Özelge: Hizmet sunucuları tarafından sigortalılara verilen sağlık hizmeti nedeniyle SGK’ya düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılmayacaktır (Samsun VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 01/03/2013 tarihli ve 13649056-130[9-2012/ÖZE-24]-14 sayılı özelgesi).

Özelge: Firmaya ait olan ve personelsiz olarak Osmaniye Devlet Hastanesi ile Kadirli Devlet Hastanesine kiraya verilen tıbbi cihazların kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, (5/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir (Osmaniye Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 27/01/2015 tarihli ve 54451858-080-50-1 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli listede yer alan Türkiye İstatistik Kurumuna sözleşme kapsamında fatura edilen ve sözleşme bedeline dahil olan konaklama ücretine genel oranda KDV uygulanması gerekmekte olup, hesaplanan KDV’nin (5/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekir (Çorum Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 10/07/2014 tarihli ve 76071283-130[9-2014-2]-21 sayılı özelgesi).

Özelge: Firmaya ait tomografi cihazlarının, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelin özel bütçeli idareler arasında sayılan üniversiteye kiraya verilmesi işleminde, kira bedelleri üzerinden hesaplanan KDV’nin (5/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir (Diyarbakır VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 07/04/2014 tarihli ve 71387770-130[9-2013/247]-8 sayılı özelgesi).

Özelge: 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan TÜBİTAK … Kuruluşuna verilecek yazılım hizmeti nedeniyle hesaplanan KDV (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır (Ankara VDB Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 17/04/2014 tarihli ve 84974990-130[9-2013/33]-379 sayılı özelgesi).

Özelge: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında verilen arabuluculuk hizmetine ilişkin bedelin KDV dahil 1.000-TL’yi aşması durumunda, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar tarafından, hesaplanan KDV tutarı üzerinden (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir (Konya VDB Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü’nün 12/08/2020 tarihli ve 37009108-130[242841]-E.63884 sayılı özelgesi).

5.2.13.1-KDV İadesi

5.2.13.1.1-Mahsuben İade

Bu bölüm kapsamındaki hizmetler ile ilgili 5.000-TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

5.000-TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000-TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, YMM raporu sonucuna göre çözülür.

5.2.13.1.1-Mahsuben İade

Bu bölüm kapsamındaki hizmetler ile ilgili 5.000-TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

5.000-TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir 5.000-TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

5.2.14-Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin olarak 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığınca işletme döneminde birtakım hizmetler alınmaktadır.

KDVK m. 9’un verdiği yetkiye istinaden, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde, bu hizmetlere aşağıdaki tabloda karşılık gelen işlem türlerinin dikkate alınması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından KDVGUT’nin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü (yukarıda “Diğer Hizmetler” başlığı altındaki hizmetler) kapsamında 5/10 oranında (yapım işlerinde 4/10 oranında) KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde, aşağıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için KDVGUT’nin I/C-2.1.3.2.13. bölümü -yukarıda “Diğer Hizmetler” başlığı altındaki hizmetler- kapsamında 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır:

Tablo: Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

Sözleşmede Öngörülen Hizmet Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı
İşlem Türü Oran
Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 Tevkifat Yok 5/10

 

İlaçlama Hizmetleri
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
Atık Yönetimi Hizmetleri
Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri 9/10

 

Tevkifat Yok 5/10

 

Güvenlik Hizmetleri
Otopark Hizmetleri
Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Tevkifat Yok*

 

Tevkifat Yok 5/10

 

Mefruşat Hizmeti
Yemek Hizmeti Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri Tevkifat Yok*

 

Tevkifat Yok 5/10

 

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti Yapım İşleri 4/10 4/10 4/10

 

Bina ve Arazi Hizmetleri
Laboratuvar Hizmeti Tevkifat Yok

 

Tevkifat Yok 5/10

 

Görüntüleme Hizmeti
Rehabilitasyon Hizmeti
Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti
Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti
*Hizmetin, belirlenmiş alıcılara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

 

Örnek: Yüklenici (A) firması, işletmeye alınan sağlık tesisine yönelik alt yüklenici (B) firmasından temin etmek suretiyle Sağlık Bakanlığına güvenlik hizmeti vermektedir. Alt yüklenici (B) firması da bu hizmeti bir alt yüklenici (C) firmasından sağlamaktadır.

Bu durumda, hizmeti bilfiil ifa eden (C) firması tarafından aracı (B) firmasına sunulan güvenlik hizmetinin, yukarıdaki tabloya göre “İşgücü Temin Hizmetleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, KDVGUT’nin (I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde (yukarıda “İşgücü Temin Hizmetleri” başlığı altındaki hizmetler) yer alan şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu hizmete ilişkin aracı (B) firması tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Aracı konumundaki (B) firması tarafından yüklenici (A) firması adına düzenlenecek faturada tevkifat uygulanmayacaktır. Yüklenici (A) firması tarafından Sağlık Bakanlığına düzenlenecek faturada ise KDVGUT’nin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü (yukarıda “Diğer Hizmetler” başlığı altındaki hizmetler) uyarınca (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.

5.2.15-Ticari Reklam Hizmetleri

5.2.15.1-Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Hem KDV mükellefleri, hem de belirlenmiş alıcıların, aşağıda “Kapsam” bölümünde belirtilen reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

5.2.15.2-Kapsam

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri KDVGUT’nin (I/C2.1.3.2.9.) bölümü (yukarıda “Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri” başlığı altındaki hizmetler) kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları KDVGUT’nin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü (yukarıda “Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” başlığı altındaki hizmetler) kapsamında değerlendirilir.

5.2.15.3-KDV İadesi

5.2.15.3.1-Mahsuben İade

Ticari reklam hizmetleri ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 5.000-TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

5.000-TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.

5.2.15.3.2-Nakden İade

Ticari reklam hizmetleri ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.

İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

[1] Ahmet Arslan, “Belediyelerin KDV Tevkifatı Yükümlülüğü”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 464, Nisan 2020, s.122.

 

Dr. İsmail PAMUK – Yeminli Mali Müşavir

Barbaros SOYLU – S.M. Mali Müşavir

06.06.2021

Share.

Comments are closed.