öZELGE: Re’sen terk ettirilen şirkete kayıtlı araçların hurdaya ayrılması

Google+ LinkedIn +


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

19579043-105[2018]-E.112076

12.11.2018

Konu

:

Re’sen terk ettirilen şirkete kayıtlı araçların hurdaya ayrılması

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ortağı olduğunuz … San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin re’sen terk ettirildiği, şirket adına kayıtlı bulunan iki aracın hurdaya ayrılmak istendiği ancak, trafik tescil müdürlüğü tarafından şirketin faaliyet belgesinin istenildiği belirtilerek, konu ile ilgili olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Öte yandan, 8/8/2014 tarihli ve 8627 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden adı geçen şirketin 5/8/2014 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ticaret sicilinden re´sen silindiği, Başkanlığımız sistem kayıtlarının tetkikinden de … ve … plakalı araçların hâlihazırda adı geçen şirket adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci maddesiyle değişik, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun geçici 1 inci maddesinin;

– Birinci fıkrasında, “İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.“,

– Dördüncü fıkrasında ise “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2019 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir…” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde; 1/7/2015 tarihine kadar maddede sayılan hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesinin, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın bu madde uyarınca yapılacağı; bu madde gereğince tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket veya kooperatiflerin ortaya çıkabilecek mal varlığının, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği, ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanların haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra, 6102 sayılı Kanununun 643 üncü maddesine göre, tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler limited şirketler hakkında da uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Kanunun 547 nci maddesi uyarınca limited şirketlerde tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, müdürler, ortaklar veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilmektedir. Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiyesi için yeniden tesciline karar verebilmekte ve bu işlemleri yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirmektedir.

Bu itibarla, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında ticaret sicili kaydı re’sen silinen şirketin bünyesinde bulunan araçlara ilişkin trafik tescil işleminin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketin ihyasının sağlanması, ihya kararının alınmasını müteakip söz konusu hususun ilgili sicil müdürlüğünde tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinin akabinde şirket yetkilisinin 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında taşıtların kaydının silinmesi amacıyla başvurusu üzerine söz konusu trafik tescil işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Share.

About Author

Yorum Bırak