İŞE BAŞLAMAYAN İŞÇİNİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ NE ZAMAN VE NASIL İPTAL EDİLEBİLİR/MAKALE-GENELGE / YMM Hasan SANCAK

Google+ LinkedIn +

•SSİY’nin 11/7 maddesine göre; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştırılan işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.

•Bildirim süresinin son günü resmi tatile rastlaması halinde işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü yapılır.

•İşe başlamayan işçinin işe giriş bildirgesi takip eden gün içinde iptal edilmez ise, 2013/11 sayılı genelgeye istinaden, SGK’ya dilekçe ve eki kanıtlayıcı belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekir.

Konuyla ilgili makale;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca hizmet akdine tabi olarak bir işveren yanında çalışmaya başlayacak olan işçilerin, işe başlayacakları hususunun işverenleri tarafından işe başlama tarihinden en az bir gün önce “sigortalı işe giriş bildirgesi” ile “e-Sigorta kanalıyla” Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor.

Yeni işe alınan işçilerin işe başlamadan en az bir gün önce SGK’ya bildirilmeleri esas olmakla birlikte;

– İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde çalışacak işçiler için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

•SGK’ya ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacak işçilerin işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde,

•Yabancı uyruklu işçilerin çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde,

•Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde, (bakınız http://www.gulbenkmusavirlik.com/_pazar-ve-pazartesi-gunu-ise-baslayacak-sigortalilarin-ise-giris-bildirge-verilme-suresi-2603.html )

Yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılmaktadır.

İşe başlamadan önce işe giriş bildirgesi verilen işçi işe başlamadığı takdirde işe giriş bildirgesinin iptal edilmesi gerekir.

Hizmet akdine istinaden işe alınan ve işe giriş bildirgeleri işe başlamadan en az bir gün önce verilen işçilerin, kimi zaman işe başlamaları gereken gün içinde işe gelmedikleri durumlarla sıklıkla karşılaşabilmektedir.

Meslek mensubu arkadaşlar tarafından işe giriş bildirgesi verildiği halde işe başlamayan kişiler için yapılması gereken ilk işlem işe giriş bildirgesinin iptal edilmesidir.

İşe başlamayan işçinin işe giriş bildirgesi çalışmaya başlamaları gereken günü takip eden ilk iş günü içinde e-Sigorta kanalıyla iptal edilebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamada yaşanan bu durumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişikliğe giderek çözüme kavuşturmuştur.

25/8/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine “Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” şeklinde yeni bir fıkra eklemiştir.

Yapılan bu değişiklikle işe başlamadan önce işe giriş bildirgesi verilen, ancak işe başlaması gereken gün itibariyle işe gelmeyen kişinin işe bildirgesinin işe başlaması gereken tarihi takip eden ilk iş günü içinde e-sigorta kanalıyla iptal edilmesine imkan sağlanmıştır.

Dolayısıyla, 6/4/2017 Çarşamba günü işe başlamak üzere işe alınan ve işe giriş bildirgesi 5/4/2017 tarihinde SGK’ya gönderilen bir kişinin, 6/4/2017 tarihinde işe başlamaması halinde, işe giriş bildirgesi 7/4/2017 tarihinde internet üzerinden iptal edilebilecektir.

Sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde iptal işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü yapılacak.

İşe giriş bildirgelerinin, sigortalının işe başlama tarihini takip eden ilk iş günü içinde iptal edilmesi gerektiğinden, işe başlama tarihini takip eden ilk günün resmi tatile rastlaması halinde, iptal işlemi resmi tatilin bitimini müteakip ilk iş günü içinde yapılabilmektedir.

Örneğin 22/4/2017 tarihinde işe başlamak üzere işe alınan ve işe giriş bildirgesi 21/4/2017 tarihinde SGK’ya gönderilen işçinin 22/4/2017 tarihinde işe başlamaması durumunda işe giriş bildirgesinin 23/4/2017 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle en geç 24/4/2017 tarihinde e-Sigorta kanalıyla iptal edilmesi gerekmektedir.

İşe başlamayan işçinin işe giriş bildirgesi bir gün sonra iptal edilmez ise, SGK’ya dilekçe ve eki kanıtlayıcı belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekir.

İşe giriş bildirgesi verildiği halde işe başlamayan işçinin işe giriş bildirgesinin, işe başlama tarihini takip eden ilk iş günü içinde e-Sigorta kanalıyla iptal edilmesinin unutulması halinde, işe giriş bildirgelerinin SGK’ya dilekçe ile müracaat edilerek ve eki kanıtlayıcı belgelere sunularak iptal edilmesi gerekiyor.

Nitekim bu konuda SGK’nın 2013/11 sayılı genelgesinde,

“İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ünitece de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Ünitece yapılacak değerlendirmede işe giriş bildirgesinde düzeltilmesi istenen tarihe ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalı adına yapılan bildirim bulunup bulunmadığı, sigortalının çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde çalışmaya başladığını Kuruma sigortalı bildirim belgesini verip vermediği hususu değerlendirilerek işlem yapılacak işverenin sunduğu belgeler ile Kurum kayıtlarının birbirini doğrulması halinde gerekli düzeltmeler yapılacak, işveren bildirimlerinde tereddüt ve şüphe duyulması halinde konunun Kurumun denetim ve kontrolle gerekli memurları tarafından araştırılarak sonucuna göre işlem yapılması sağlanacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

YMM/BD HASAN SANCAK

Kaynak: Lütfi Gülbenk/ gulbenkmusavirlik.com

Bkz. SGK’nın 2013/11 sayılı genelgesi için tıklayınız. (NOT: Genelge yaklaşık 500 sayfa olduğu için açılması uzun sürebilir)

Share.

About Author

Yorum Bırak