Mali tatil haftaya başlıyor / Recep BIYIK

Google+ LinkedIn +

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2018 – 20.07.2018 dönemi mali tatil. Dolayısıyla bugün mali tatil öncesi son iş günü.

Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

– Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzuyor.

– Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Bu düzenleme kapsamında olan süreler şunlar:

– Beyana dayanan tarhiyatta, beyanname verme süresi (istisnaları aşağıda). Ancak mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de mümkün.

– İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

– Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi. Ancak mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkün.

– Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler şunlar:
– Muhasebe kayıt süreleri
– Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri
– Dava açma süresi

Mali tatilin temyiz süresine etkisi konusu açık değil. Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz sürelerini uzatmadığı yönünde yargı kararları var. Bu nedenle, sonradan telafi edilemez sonuçlarla karşılaşmamak için, temyiz başvurularının zamanında yapılmasına dikkat edilmeli.

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama
İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değil.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve mükellef tutanak imzalamaya davet edilemez.

Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değil.
Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilir. Gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamıyor.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona eriyor.
Buna göre, haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannameleri, 25 Temmuz akşamına kadar verilebilir.

Beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzuyor.

Mali tatil kapsamında olmayan süreler / vergiler

Yasal düzenleme gereği, aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmıyor.
– Özel tüketim vergisi
– Banka ve sigorta muameleleri vergisi
– Özel iletişim vergisi
– Şans oyunları vergisi
– Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar.
Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamıyor.

2018 Temmuz mali takvimi

Mali tatil nedeniyle değişen yükümlülük tarihlerine, www.gib.gov.tr veya www.vergiportali.com.tr internet adreslerinde yer alan mali takvimden ulaşabilirsiniz.

Dünya I 29.06.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak